Welsh Government

Beta Rydym wedi datblygu'r gwasanaeth hwn - rhowch eich adborth i ni

COVID 19

English

Gwiriwr Cymhwysedd Cronfa Cymorth Penodol i’r Sector Cronfa Cadernid Economaidd COVID-19

Mae pecyn Cymorth Penodol i’r Sector (cost gweithredu) wedi’i dargedu at fusnesau Lletygarwch, Twristiaeth a Hamdden a gwmnïau cadwyn gyflenwi sy’n cael eu heffeithio’n sylweddol, gyda gostyngiad mewn trosiant o fwy na 60% o ganlyniad i’r cyfyngiadau gyflwynwyd ar 4 Rhagfyr 2020 tan y 22 Ionawr 2021.

Ceisia’r gronfa ategu mesurau ymateb i COVID-19 eraill i gefnogi busnesau, mentrau cymdeithasol a sefydliadau elusennol yng Nghymru.

Gallwch ddefnyddio'r offeryn hwn i wirio eich cymhwysedd ar gyfer Grant Penodol i'r Sector ERF COVID-19.

Mae'r cyfnod ymgeisio am y Gronfa Penodol i'r Sector bellach ar agor a bydd yn cau am 12:00 canol dydd ddydd Gwener 29 Ionawr 2021.

Darllenwch y Cwestiynau Cyffredin i gael gwybod mwy.

Y Cynllun Cadw Swyddi
Wrth wneud cais am y grant hwn dyle eich bod chi hefyd wedi ystyried y Cynllun Cadw Swyddi (a elwir hefyd yn gynllun ffyrlo) sydd bellach wedi'i ymestyn i fis Ebrill 2021 ac mae mwy o weithwyr yn gymwys. Ar 1 Tachwedd, gall gweithwyr gael eu rhoi ar ffyrlo am y cyfan neu ran o'u horiau arferol, a gallwch hawlio ar gyfer unrhyw un a gyflogir ar 30 Hydref 2020 gyda chyflwyniad RTI Talu Wrth Ennill (PAYE) rhwng 20 Mawrth 2020 a 30 Hydref 2020.

Mae'r meini prawf ar gyfer y Cynllun Cadw Swyddi yn golygu gall eich gweithwyr fod ar unrhyw fath o gontract, gan gynnwys contract dim oriau neu gontract dros dro, ac mae gwladolion tramor a gweithwyr asiantaeth hefyd yn gymwys. Mae Cynllun Cadw Swyddi yn cwmpasu 80% o gyflog gweithiwr am oriau arferol nas weithiwyd (hyd at £2,500).

Gellir cyflwyno hawliadau hyd at 14 diwrnod ymlaen llaw, a byddwch yn derbyn y taliad a rhaid i chi drosglwyddo hyn i'ch cyflogai. Mae manylion llawn y cynllun a sut i wneud cais i'w gweld ar dudalen Y Cynllun Cadw Swyddi. Sicrhewch eich bod yn rhoi'r holl staff cymwys ar ffyrlo am eu holl oriau arferol na weithir i leihau’r golled mewn incwm.

Os oes gennych unrhyw faterion hygyrchedd a allai eich atal rhag llenwi ffurflen gais ar-lein, ffoniwch y llinell gymorth nawr ar 03000 6 03000 neu defnyddiwch y dudalen Cysylltu â Ni, fel arall defnyddiwch yr adnodd a dilynwch y canllaw cam wrth gam syml.

You currently have JavaScript disabled. Click "Dechrau arni" below to automatically scroll to the first step. click the relevant answers to the questions to automatically scroll to the next step after that. Press "back" in your browser at any time to return to the Blaenorol step.

Dechrau arni

Ydych chi’n fusnes Lletygarwch, Twristiaeth neu Hamdden neu’n busnes cadwyn gyflenwi sydd wedi cael eich heffeithio’n sylweddol, gyda gostyngiad mewn trosiant o fwy na 60% o ganlyniad i’r cyfyngiadau cychwynodd ar 4 Rhagfyr tan y 22 Ionawr 2021 (Darllenwch Cwestiynau Cyffredin am ragor o wybodaeth)

Yw’r busnes yn talu gweithwyr trwy gynllun cofrestredig PAYE, a all gynnwys y Cyfarwyddwyr/Perchnogion os ydyn nhw’n weithiwr cyflogedig y cwmni a ddynodir gan strwythur PAYE (nid difidend)?

Oes gan y busnes neu’r sefydliad drosiant blynyddol o £50,000 o leiaf?

Ydy’r busnes yn bodloni un o’r tri maen prawf isod?

 • cwmni cofrestredig gyda Thŷ’r Cwmnïau neu'r Comisiwn Elusennau
 • wedi’i gofrestru ar gyfer TAW gyda throsiant uwch na £85 mil
 • sector wedi’i eithrio o TAW gyda throsiant uwch na £85 mil. gweler manylion eithriadau TAW

Ydy’r busnes yn bodloni’r ddau faen prawf isod?

 • Wedi’i gofrestru ar gyfer TAW neu’n sector wedi'i eithrio rhag TAW gyda throsiant o fwy na £85,000, darllenwch fanylion am eithriadau TAW
 • Cyflogi pobl drwy Talu Wrth Ennill

Cyn 1 Mawrth 2020, oeddech chi’n derbyn taliad am nwyddau neu wasanaethau ar gyfer busnes sydd â chanolfan neu sy'n gweithredu yng Nghymru?

Oes gennych chi 10 gweithiwr neu lai?

Oes gan eich busnes lai na 250 o weithwyr?

Os nad yw busnes yn bodloni’r meini prawf, yn meddu ar y wybodaeth a nodwyd ac yn derbyn amodau’r grant, ni all symud ymlaen i gyflwyno cais.

Gallwch fynd i dudalen Covid-19 Busnes Cymru ar gyfer cyfleoedd ac adnoddau cymorth eraill i helpu busnesau drwy argyfwng COVID-19

Dim ond ar gyfer cefnogi heriau gweithredol ac ariannol o ganlyniad i gyfyngiadau COVID-19 gyflwynwyd ar 4 Rhagfyr 2020 sy’n berthnasol ar gyfer cais am Grant o’r Gronfa Cymorth Penodol i'r Sector Cronfa Cadernid Economaidd

Ar gyfer cyfleoedd o gefnogaeth ac adnoddau cymorth eraill i helpu busnesau drwy argyfwng COVID-19, yna edrychwch ar y wybodaeth ar ein tudalennau Canfod Cymorth.

Rhaid i fusnesau a sefydliadau fodloni'r meini prawf strwythur PAYE i fod yn gymwys i gael cyllid

Ar gyfer cyfleoedd o gefnogaeth ac adnoddau cymorth eraill i helpu busnesau drwy argyfwng COVID-19, yna edrychwch ar y wybodaeth ar ein tudalennau Canfod Cymorth.

Businesses and organisations must meet the turnover criteria to be eligible for funding

For other support opportunities and resources to help businesses through the COVID-19 crisis then please look at the information on our Support Finder pages.

Rhaid i fusnesau a sefydliadau fodloni'r meini prawf strwythur i fod yn gymwys i gael cyllid.

Am gefnogaeth ac adnoddau cymorth eraill i helpu busnesau drwy argyfwng COVID-19 yna edrychwch ar y wybodaeth ar ein tudalennau Canfod Cymorth.

Fel busnes sydd heb gael taliadau am nwyddau neu wasanaethau ers cyn 1 Mawrth 2020, am gefnogaeth ac adnoddau cymorth eraill i helpu busnesau drwy argyfwng COVID-19, yna edrychwch ar y wybodaeth ar ein tudalennau Canfod Cymorth

Mae Cronfa Cadernid Economaidd COVID-19 yn cael ei pharatoi i agor ar gyfer ceisiadau, edrychwch allan am gyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru ynghylch pryd y gellir cyflwyno ceisiadau

Mae'r cyfnod ymgeisio am y Gronfa Penodol i'r Sector bellach ar agor a bydd yn cau am 12:00 canol dydd ddydd Gwener 29 Ionawr 2021.

Fel cyflogwr mawr yn economi Cymru, cysylltwch â'ch Rheolwr Datblygu Busnes i'ch cynorthwyo gyda'r cais ar gyfer Cronfa Cadernid Economaidd COVID-19. Os nad oes gennych berthynas gyda Rheolwr Datblygu Busnes, ffoniwch 03000 6 03000 i drefnu cyfarfod gyda Rheolwr Datblygu Busnes i’ch cynorthwyo gyda’r cais ar gyfer Cronfa Cadernid COVID-19.

Dychwelyd i'r dudalen hafan COVID-19

Cyfrifiannell Amcangyfrif Grant ar gyfer 1 i 10 o Weithwyr

Bydd y gyfrifiannell isod yn helpu i roi amcangyfrif o'r cyllid a allai fod ar gael i'ch busnes neu sefydliad

Nid yw hyn yn gwarantu eich llwyddiant yn y cais na'r swm y gellir ei ddyfarnu os byddwch yn llwyddiannus.

I gael help i ddefnyddio Cyfrifiannell Amcangyfrif y Gronfa, darllenwch y Cwestiynau Cyffredin.

* Mae swydd cyfwerth ac amser llawn wedi eu diffinio fel 30 awr yr wythnos

Mae'r gyfrifiannell hon ar gyfer busnesau sydd â hyd at 10 o weithwyr. Pwyswch "Blaenorol" neu "Ailddechrau" ac atebwch y cwestiynau i ddod o hyd i'r dudalen gywir ar gyfer maint eich busnes.

Amcangyfrif o'r cronfeydd cymwys sydd ar gael

Amcangyfrif o werth y Grant Ardrethi Annomestig sydd ar gael drwy’r Awdurdod Lleol
£0
I gael rhagor o wybodaeth am yr amcangyfrif uchod o'r Grant Ardrethi Annomestig ewch i dudalen wybodaeth Cronfa ERF i Fusnesau dan Gyfyngiadau Symud. Bydd hyn yn agor mewn tab newydd yn eich porwr.
Amcangyfrif o werth Grant Penodol i'r Sector yr ERF a allai fod ar gael drwy'r broses ymgeisio ar-lein hon.
£0
Parhewch i'r crynodeb Cymhwysedd i gwblhau eich gwiriadau meini prawf ar gyfer y Grant Penodol i'r Sector.

Cyfrifiannell Amcangyfrif Grant Ar gyfer 11 i 249 o Weithwyr

Bydd y gyfrifiannell isod yn helpu i roi amcangyfrif o'r cyllid a allai fod ar gael i'ch busnes neu sefydliad

Nid yw hyn yn gwarantu eich llwyddiant yn y cais na'r swm y gellir ei ddyfarnu os byddwch yn llwyddiannus.

I gael help i ddefnyddio Cyfrifiannell Amcangyfrif y Gronfa, darllenwch y Cwestiynau Cyffredin.

* Mae swydd cyfwerth ac amser llawn wedi eu diffinio fel 30 awr yr wythnos

Mae'r gyfrifiannell hon ar gyfer busnesau sydd â rhwng 11 a 249 o weithwyr. Pwyswch "Blaenorol" neu "Ail-ddechrau" ac atebwch y cwestiynau i ddod o hyd i'r dudalen gywir ar gyfer maint eich busnes.

Amcangyfrif o'r cronfeydd cymwys sydd ar gael

Amcangyfrif o werth y Grant Ardrethi Annomestig sydd ar gael drwy’r Awdurdod Lleol
£0
I gael rhagor o wybodaeth am yr amcangyfrif uchod o'r Grant Ardrethi Annomestig ewch i dudalen wybodaeth Cronfa ERF i Fusnesau dan Gyfyngiadau Symud. Bydd hyn yn agor mewn tab newydd yn eich porwr.
Amcangyfrif o werth Grant Penodol i'r Sector yr ERF a allai fod ar gael drwy'r broses ymgeisio ar-lein hon.
£0
Parhewch i'r crynodeb Cymhwysedd i gwblhau eich gwiriadau meini prawf ar gyfer y Grant Penodol i'r Sector.

Efallai y gallwch wneud cais i Gronfa Cadernid COVID-19

Mae'r cyfnod ymgeisio am y Gronfa Penodol i'r Sector bellach ar agor a bydd yn cau am 12:00 canol dydd ddydd Gwener 29 Ionawr 2021.

Darllenwch y meini prawf cymhwysedd isod ar gyfer y Gronfa Cadernid Economaidd COVID-19.

Meini prawf cymhwysedd a'r wybodaeth sydd ei hangen i wneud cais Busnesau Bach a Chanolig:

 • Darparu dadansoddiad o'r costau cymwys unigol a'r rhesymwaith sy'n gysylltiedig â swm y cyllid y gwneir cais amdano.
 • Darperir cadarnhad nad oes cais wedi’i wneud am gyllid gan unrhyw ffynhonnell cyllid grant arall nad oes angen ei dalu yn ôl dan ofal Llywodraeth Cymru;
 • Gostyngiad o fwy na 60% mewn trosiant ers 4 Rhagfyr hyd at 22 Ionawr 2021;
 • O leiaf cael trosiant blynyddol o £50,000Mae'r
 • Mae'r cyfeiriad gweithredu yng Nghymru ac mae ganddo weithwyr yng Nghymru
 • Cwrdd ag un o'r tri isod:
  • cwmni cofrestredig gyda Thŷ’r Cwmnïau neu'r Comisiwn Elusennau
  • wedi’i gofrestru ar gyfer TAW gyda throsiant uwch na £85 mil
  • sector wedi’i eithrio o TAW gyda throsiant uwch na £85 mil. gweler manylion eithriadau TAW
 • Ddim yn gymwys ar gyfer y Cynllun Cymorth Incwm i’r Hunangyflogedig (drwy gyfnod COVID-19) Llywodraeth y DU
 • Bod cynllun busnes cynaliadwy yn bodoli i fasnachu y tu hwnt i bandemig COVID-19;
 • Bydd gofyn i chi ddangos eich bod naill ai eisoes wedi cael arian gan eich banc (gan gynnwys y cynnig gan Fanc Busnes Prydain), neu eich bod wedi nodi pam nad ydych wedi llwyddo, er enghraifft cais gohiriedig
 • Cadarnhau na fydd diswyddiadau gorfodol yn y dyfodol yn cael eu gwneud cyn belled â bod y Cynllun Cadw Swyddi drwy gyfnod Coronafeirws ar waith
 • Disgwylir i fusnesau a sefydliadau sy'n ymgeisio alinio ag ethos ac egwyddorion y Contract Economaidd, a gwneud y defnydd gorau posib o'r Cynllun Cadw Swyddi ar gyfer pob gweithiwr cymwys.
 • Ni all cyfanswm yr holl Grantiau a dderbyniwyd yn ystod y 12 mis diwethaf fod yn fwy na 100% o’r trosiant cyffredinol am yr un cyfnod.
 • Wrth gyflwyno cais i’r Gronfa Cadernid rwy'n fodlon i fanylion fy nghais gael eu rhannu, yn dilyn cymeradwyaeth GDPR, gyda phartneriaid cyflenwi’r cynllun (Awdurdodau Lleol a Busnes Cymru)
 • Os ydw i’n llwyddiannus, rwy'n hapus i enw fy musnes gael ei gyhoeddi ar restr derbynwyr cymorth ar wefan Llywodraeth Cymru.

Byddwch yn barod gyda’r wybodaeth ganlynol cyn agor y ffurflen ar-lein:

 • Rhif cofrestru TAW (Os yw'n berthnasol)
 • Rhif Cofrestru’r Cwmni neu Rif y Comisiwn Elusennau (os yw'n berthnasol):
 • Y Sector y mae'r busnes yn gweithio ynddo
 • Nifer y Cyflogeion
 • Trosiant Blynyddol
 • Manylion cyfrif banc – Cod Didoli a rhif Cyfrif
 • Pa gronfeydd cymorth COVID-19 yr ydych wedi gwneud cais amdanynt neu wedi cael eich derbyn ar eu cyfer.

Cofiwch nad yw’r gweithgareddau canlynol yn gymwys am gyllid gan y cynllun hwn:

 • dibenion pleidiau gwleidyddol;
 • hyrwyddo safbwyntiau seciwlar, crefyddol neu wleidyddol;
 • gamblo;
 • pornograffi;
 • cynnig gwasanaethau rhywiol;
 • unrhyw fath o weithgareddau anghyfreithlon; neu
 • unrhyw fath o weithgarwch a allai ddwyn anfri ar Lywodraeth Cymru yn eich barn chi.

Nid yw busnesau sydd â'u pencadlys wedi’u lleoli mewn ‘hafanau treth’ yn gymwys i gael arian gan y Gronfa Cadernid Economaidd. At ddibenion y cynllun hwn, y gwledydd sy’n ‘hafanau treth’ 100% yw:

 • Ynysoedd Prydeinig y Wyryf
 • Bermuda
 • Ynysoedd Cayman
 • Bahamas
 • Ynys Manaw
 • Ynysoedd Turks a Caicos
 • Anguilla

Dalier sylw

 • Mae derbyn y Cais am gyllid yn ddewisol heb unrhyw broses apelio.
 • Rhaid i'r Cais gael ei gwblhau gan Lofnodwr Awdurdodedig y busnes. Gall Llofnodwr Awdurdodedig fod yn un o'r canlynol:
  • Cyfarwyddwr: cyfarwyddwr cofrestredig cwmni;
  • Ymddiriedolwr: ymddiriedolwr elusen cofrestredig;
  • Partner: partner dynodedig/aelod o bartneriaeth atebolrwydd cyfyngedig neu bartner cyfreithiol o fewn busnes;
  • Perchennog: perchennog busnes.

Ydych chi wedi darllen y canllawiau ac yn cytuno i'r amodau uchod?

Efallai y gallwch wneud cais i Gronfa Cadernid COVID-19

Mae'r cyfnod ymgeisio am y Gronfa Penodol i'r Sector bellach ar agor a bydd yn cau am 12:00 canol dydd ddydd Gwener 29 Ionawr 2021.

Darllenwch y meini prawf cymhwysedd isod ar gyfer y Gronfa Cadernid Economaidd COVID-19.

Meini prawf cymhwysedd a'r wybodaeth sydd ei hangen i wneud cais Microfusnes:

 • Gostyngiad o fwy na 60% mewn trosiant rhwng 4 Rhagfyr 2020 a 22 Ionawr 2021;
 • O leiaf cael trosiant blynyddol o £50,000
 • Cwrdd ag un o'r tri isod:
  • cwmni cofrestredig gyda Thŷ’r Cwmnïau neu'r Comisiwn Elusennau
  • wedi’i gofrestru ar gyfer TAW gyda throsiant uwch na £85 mil
  • sector wedi’i eithrio o TAW gyda throsiant uwch na £85 mil. gweler manylion eithriad TAW.
 • Mae'r cyfeiriad gweithredu yng Nghymru ac mae ganddo weithwyr yng Nghymru
 • Bod cynllun busnes cynaliadwy yn bodoli i fasnachu y tu hwnt i bandemig COVID-19;
 • Ddim yn gymwys ar gyfer y Cynllun Cymorth Incwm i’r Hunangyflogedig (drwy gyfnod COVID-19) Llywodraeth y DU
 • Disgwylir i fusnesau a sefydliadau sy'n ymgeisio alinio ag ethos ac egwyddorion y Contract Economaidd, a gwneud y defnydd gorau posib o'r Cynllun Cadw Swyddi ar gyfer pob gweithiwr cymwys.
 • Ni all cyfanswm yr holl Grantiau a dderbyniwyd yn ystod y 12 mis diwethaf fod yn fwy na 100% o’r trosiant cyffredinol am yr un cyfnod.
 • Wrth gyflwyno cais i’r Gronfa Cadernid rwy'n fodlon i fanylion fy nghais gael eu rhannu, yn dilyn cymeradwyaeth GDPR, gyda phartneriaid cyflenwi'r cynllun (Awdurdodau Lleol a Busnes Cymru)
 • Os ydw i’n llwyddiannus, rwy'n hapus i enw fy musnes gael ei gyhoeddi ar restr derbynwyr cymorth ar wefan Llywodraeth Cymru.

Byddwch yn barod gyda’r wybodaeth ganlynol cyn agor y ffurflen ar-lein:

 • Rhif cofrestru TAW (Os yw'n berthnasol)
 • Rhif Cofrestru’r Cwmni neu Rif y Comisiwn Elusennau (os yw'n berthnasol):
 • Y Sector y mae'r busnes yn gweithio ynddo
 • Nifer y Cyflogeion
 • Trosiant Blynyddol
 • Manylion cyfrif banc – Cod Didoli a rhif Cyfrif
 • Pa gronfeydd cymorth COVID-19 yr ydych wedi gwneud cais amdanynt neu wedi cael eich derbyn ar eu cyfer.

Cofiwch nad yw’r gweithgareddau canlynol yn gymwys am gyllid gan y cynllun hwn:

 • dibenion pleidiau gwleidyddol;
 • hyrwyddo safbwyntiau seciwlar, crefyddol neu wleidyddol;
 • gamblo;
 • pornograffi;
 • cynnig gwasanaethau rhywiol;
 • unrhyw fath o weithgareddau anghyfreithlon; neu
 • unrhyw fath o weithgarwch a allai ddwyn anfri ar Lywodraeth Cymru yn eich barn chi.

Nid yw busnesau sydd â'u pencadlys wedi’u lleoli mewn ‘hafanau treth’ yn gymwys i gael arian gan y Gronfa Cadernid Economaidd. At ddibenion y cynllun hwn, y gwledydd sy’n ‘hafanau treth’ 100% yw:

 • Ynysoedd Prydeinig y Wyryf
 • Bermuda
 • Ynysoedd Cayman
 • Bahamas
 • Ynys Manaw
 • Ynysoedd Turks a Caicos
 • Anguilla

Dalier sylw

 • Mae derbyn y Cais am gyllid yn ddewisol heb unrhyw broses apelio.
 • Rhaid i'r Cais gael ei gwblhau gan Lofnodwr Awdurdodedig y busnes. Gall Llofnodwr Awdurdodedig fod yn un o'r canlynol:
  • Cyfarwyddwr: cyfarwyddwr cofrestredig cwmni;
  • Ymddiriedolwr: ymddiriedolwr elusen cofrestredig;
  • Partner: partner dynodedig/aelod o bartneriaeth atebolrwydd cyfyngedig neu bartner cyfreithiol o fewn busnes;
  • Perchennog: perchennog busnes.

Ydych chi wedi darllen y canllawiau ac yn cytuno i'r amodau uchod?