Welsh Government

Beta Rydym wedi datblygu'r gwasanaeth hwn - rhowch eich adborth i ni

COVID 19

English

Gwiriwr Cymhwysedd Cronfa Cadernid Economaidd COVID-19

Defnyddiwch yr adnodd hwn i weld a ydych chi’n gymwys ar gyfer y Grant Busnes Newydd.

Grant yw hwn i roi cymorth ariannol i fusnesau a sefydlwyd yn ddiweddar sy'n wynebu heriau gweithredol ac ariannol o ganlyniad i'r achosion o COVID-19 ond nad ydynt yn gallu cael mynediad at y prif gynlluniau grant eraill. Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn derbyn grant o £2,500 tra bo'r arian yn caniatáu hynny. Ariennir y grant gan Lywodraeth Cymru ond fe'i gweinyddir gan yr awdurdodau sir lleol ledled Cymru.

Er sylw, mae ceisiadau ar gyfer y Gronfa Cadernid Economaidd bellach wedi cau.

Os oes unrhyw faterion hygyrchedd a allai eich atal rhag cwblhau ffurflen gais ar-lein, ffoniwch y ddesg gymorth ar 03000 6 03000. Fel arall, dechreuwch yr adnodd a dilynwch y canllaw syml cam wrth gam.

You currently have JavaScript disabled. Click "Dechrau" below to automatically scroll to the first step. click the relevant answers to the questions to automatically scroll to the next step after that. Press "back" in your browser at any time to return to the previous step.

Dechrau

Ydych chi eisoes wedi derbyn cyllid o Gronfa Cadernid Economaidd COVID-19?

Ydych chi'n gwneud ymholiad ynglŷn â busnes neu sefydliad sy'n darparu cynnyrch craidd o'r sector amaethyddol yn unig? h.y. cnydau, llaeth neu dda byw?

Cyn 1 Mawrth 2020, oeddech chi’n derbyn taliad am nwyddau neu wasanaethau?

Oes gennych chi 9 gweithiwr neu lai neu ydych chi'n hunangyflogedig?

Mae'n wir ddrwg gennym, ond mae’r Gronfa Cadernid Economaidd bellach wedi cau.

Yn y cyfamser, edrychwch ar y tudalennau Coronafeirws i weld yr ystod lawn o gymorth ehangach sydd ar gael

A yw eich busnes wedi derbyn neu a yw’n disgwyl penderfyniad gan Awdurdod Lleol ar gais am grant Ardrethi Annomestig?

Am ragor o wybodaeth cliciwch yma (mae’n agor mewn tudalen newydd)

A wnaethoch chi ddechrau masnachu rhwng 1 Ebrill 2019 ac 1 Mawrth 2020 ac a yw eich trosiant wedi bod yn is na £ 50,000 ar gyfer blwyddyn ariannol 2019/2020?

A all y busnes ddangos cwymp o fwy na 50% o incwm ym mis Ebrill-Mehefin 2020?

A ydych yn gymwys ar gyfer Cynllun Cymorth Incwm Hunangyflogaeth Llywodraeth y DU neu’r Cynllun Cadw Swyddi Coronafeirws?

Mae'n wir ddrwg gennym, ond mae’r Gronfa Cadernid Economaidd bellach wedi cau.

Yn y cyfamser, edrychwch ar y tudalennau Coronafeirws i weld yr ystod lawn o gymorth ehangach sydd ar gael

Ydy’r busnes yn bodloni dau o’r tri maen prawf isod:

 • Wedi’i gofrestru ar gyfer TAW neu’n sector wedi'i eithrio, gellir dod o hyd i fanylion am eithriadau TAW yma
 • Wedi cofrestru gyda Talu Wrth Ennill, a all gynnwys y Cyfarwyddwr/Perchennog os yw'n cael ei gyflogi gan y cwmni fel a ddynodwyd drwy’r strwythur Talu Wrth Ennill (nid difidend)
 • Trosiant o £50,000 o leiaf

Ydy’r busnes yn bodloni’r ddau faen prawf isod:

 • Mae angen i fusnesau fod wedi'u cofrestru ar gyfer TAW (o'r 1 Mawrth 2020) NEU os yw'r sector wedi'i eithrio rhag TAW dylai eu trosiant fod yn fwy na £85k. Gellir dod o hyd i fanylion am eithriad TAW yma
 • Cyflogi pobl sy’n defnyddio’r Cynllun Talu Wrth Ennill

Efallai y bydd modd i chi wneud cais am y Grant Busnes Newydd, darllenwch y cymhwysedd isod a dewiswch YDW os yw'r busnes yn bodloni'r meini prawf

Meini prawf cymhwysedd a'r wybodaeth sydd ei hangen i wneud cais am Grant Busnes Newydd:

 • Heb dderbyn cymorth eisioes o’r Gronfa Cadernid Economaidd
 • Ddim yn gymwys i gael rhyddhad ardrethi busnes (Grant Ardrethi Annomestig)
 • Cyfeiriad gweithredu yng Nghymru, er sylw, bydd eich cais drwy'r Awdurdod Lleol lle weithredir eich busnes
 • Ddim yn gymwys ar gyfer "Cynllun Cymorth Incwm i’r Hunangyflogedig" (COVID-19)" neu‘r Cynllun Cadw Swyddi Coronafeirws Llywodraeth y DU
 • Busnes newydd a sefydlwyd rhwng 1 Ebrill 2019 ac 1 Mawrth 2020
 • Trosiant gros llai na £50,000
 • Dangos gostyngiad incwm o fwy na 50% yn Ebrill-Mehefin 2020
 • Ymrwymo i dderbyn cymorth a chyngor Dechrau Busnes gan Busnes Cymru
 • Bydd disgwyl i ethos fusnesau a sefydliad yr ymgeisydd gyd-fynd ag ethos ac egwyddorion y Contract Economaidd, cliciwch yma i'w gweld.
 • Wrth gyflwyno cais i’r Gronfa Busnesau Newydd rwy'n fodlon i fanylion fy nghais gael eu rhannu, yn dilyn cymeradwyaeth GDPR gyda phartneriaid cyflawni'r cynllun (awdurdodau lleol a Busnes Cymru
 • Os ydw i’n llwyddiannus, rwy'n fodlon i enw fy musnes gael ei gyhoeddi ar restr derbynwyr cymorth ar wefan Llywodraeth Cymru.

Cofiwch nad yw’r gweithgareddau canlynol yn gymwys am gyllid gan y cynllun hwn, (1) dibenion pleidiau gwleidyddol; (2) hyrwyddo safbwyntiau seciwlar, crefyddol neu wleidyddol; (3) gamblo; (4) pornograffi; (5) cynnig gwasanaethau rhywiol; (6) unrhyw fath o weithgareddau anghyfreithlon; neu (7) unrhyw fath o weithgarwch a allai ddwyn anfri ar Lywodraeth Cymru yn eich barn chi.

Agorwch a darllenwch y canllawiau i'ch helpu i gwblhau'r cais.

Cliciwch yma i weld y ddogfen ganllaw lawn ar gyfer Grant Busnes Newydd.

Ydych chi'n cytuno â'r amodau uchod?

Fel busnes sydd ddim yn bodloni'r meini prawf gorfodol, nid ydych yn gymwys i gael yr arian hwn, am gyfleoedd ac adnoddau cymorth eraill i helpu busnesau drwy argyfwng COVID-19 cliciwch yma

Fel Microfusnes Unig Fasnachwr sydd ddim yn bodloni’r 2 faen prawf gofynnol, am gyfleoedd ac adnoddau cymorth eraill i helpu busnesau drwy argyfwng COVID-19 cliciwch yma

Efallai y gallwch wneud cais i’r Gronfa Cadernid COVID-19, darllenwch y cymhwysedd isod a dewiswch YDW os yw'r busnes yn bodloni'r meini prawf

Meini prawf cymhwysedd a'r wybodaeth sydd ei hangen i wneud cais Microfusnes – Unig Fasnachwyr:

 • Darperir cadarnhad nad oes cais wedi’i wneud am gyllid gan unrhyw ffynhonnell cyllid grant arall nad oes angen ei dalu yn ôl dan ofal Llywodraeth Cymru;
 • Bod gostyngiad o fwy na 40% (i adlewyrchu bod llai o fynediad gan y busnes at gyllid amgen) mewn trosiant ers 1 Mawrth 2020;
 • Wedi cofrestru ar gyfer TAW neu’n fusnes/sector wedi'i eithrio rhag TAW gyda throsiant dros £85k, gellir dod o hyd i fanylion ar eithrio rhag TAW yma
 • Cyflogi pobl drwy’r Cynllun Talu Wrth Ennill
 • Nad yw’n gymwys am ryddhad ardrethi busnes; a
 • Mae'r cyfeiriad gweithredu yng Nghymru ac mae ganddo weithwyr yng Nghymru
 • Bod cynllun busnes cynaliadwy yn bodoli i fasnachu y tu hwnt i bandemig COVID-19;
 • Ddim yn gymwys ar gyfer y Cynllun Cymorth Incwm i’r Hunangyflogedig (drwy gyfnod COVID-19) Llywodraeth y DU
 • Disgwylir i fusnesau a sefydliadau sy'n ymgeisio alinio ag ethos ac egwyddorion y Contract Economaidd, cliciwch yma i weld.
 • Wrth gyflwyno cais i’r Gronfa Cadernid rwy'n fodlon i fanylion fy nghais gael eu rhannu, yn dilyn cymeradwyaeth GDPR, gyda phartneriaid cyflenwi'r cynllun (Awdurdodau Lleol a Busnes Cymru)
 • Os ydw i’n llwyddiannus, rwy'n hapus i enw fy musnes gael ei gyhoeddi ar restr derbynwyr cymorth ar wefan Llywodraeth Cymru.

Cofiwch nad yw’r gweithgareddau canlynol yn gymwys am gyllid gan y cynllun hwn, (1) dibenion pleidiau gwleidyddol; (2) hyrwyddo safbwyntiau seciwlar, crefyddol neu wleidyddol; (3) gamblo; (4) pornograffi; (5) cynnig gwasanaethau rhywiol; (6) unrhyw fath o weithgareddau anghyfreithlon; neu (7) unrhyw fath o weithgarwch a allai ddwyn anfri ar Lywodraeth Cymru yn eich barn chi.

Dylech fod â’r wybodaeth ganlynol wrth law cyn agor y ffurflen ar-lein:

 1. Rhif cofrestru TAW
 2. Rhif Cofrestru’r Cwmni: (os yn berthnasol)
 3. Y Sector mae’r busnes yn gweithio ynddo
 4. Nifer y Gweithwyr
 5. Trosiant Blynyddol
 6. Manylion cyfrif banc – Banc, Cod Didoli a Rhif Cyfrif
 7. Pa gronfeydd cymorth COVID-19 yr ydych wedi gwneud cais amdanynt neu wedi cael eich derbyn ar eu cyfer.

Agorwch a darllenwch y canllawiau i'ch helpu i gwblhau'r cais.

Cliciwch yma a i weld y canllawiau ar gyfer ceisiadau Microfusnes – Unig Fasnachwyr.

Ydych chi'n cytuno â'r amodau uchod?

Efallai y gallwch wneud cais i’r Gronfa Cadernid COVID-19, darllenwch y cymhwysedd isod a dewiswch YDW os yw'r busnes yn bodloni'r meini prawf

Meini prawf cymhwysedd a'r wybodaeth sydd ei hangen i wneud cais Microfusnes -Cyfyngedig:

 • Darperir cadarnhad nad oes cais wedi’i wneud am gyllid gan unrhyw ffynhonnell cyllid grant arall nad oes angen ei dalu yn ôl dan ofal Llywodraeth Cymru;
 • Bod gostyngiad o fwy na 40% (i adlewyrchu bod llai o fynediad gan y busnes at gyllid amgen) mewn trosiant ers 1 Mawrth 2020;
 • Wedi cofrestru gyda Tŷ’r Cwmnïau
 • Bodloni dau o’r tri isod:
  • Wedi’i gofrestru ar gyfer TAW neu’n sector wedi'i eithrio, gellir dod o hyd i fanylion am eithriadau TAW yma
  • o Wedi cofrestru gyda Talu Wrth Ennill, a all gynnwys y Cyfarwyddwr/Perchennog os yw'n cael ei gyflogi gan y cwmni fel a ddynodwyd drwy’r strwythur Talu Wrth Ennill (nid difidend)
  • Trosiant o £50,000 o leiaf
 • Nad yw’n gymwys am ryddhad ardrethi busnes; a
 • Mae'r cyfeiriad gweithredu yng Nghymru ac mae ganddo weithwyr yng Nghymru
 • Bod cynllun busnes cynaliadwy yn bodoli i fasnachu y tu hwnt i bandemig COVID-19;
 • Ddim yn gymwys ar gyfer y Cynllun Cymorth Incwm i’r Hunangyflogedig (drwy gyfnod COVID-19) Llywodraeth y DU
 • Disgwylir i fusnesau a sefydliadau sy'n ymgeisio alinio ag ethos ac egwyddorion y Contract Economaidd, cliciwch yma i weld
 • Wrth gyflwyno cais i’r Gronfa Cadernid rwy'n fodlon i fanylion fy nghais gael eu rhannu, yn dilyn cymeradwyaeth GDPR, gyda phartneriaid cyflenwi'r cynllun (Awdurdodau Lleol a Busnes Cymru)
 • Os ydw i’n llwyddiannus, rwy'n hapus i enw fy musnes gael ei gyhoeddi ar restr derbynwyr cymorth ar wefan Llywodraeth Cymru.

Cofiwch nad yw’r gweithgareddau canlynol yn gymwys am gyllid gan y cynllun hwn, (1) dibenion pleidiau gwleidyddol; (2) hyrwyddo safbwyntiau seciwlar, crefyddol neu wleidyddol; (3) gamblo; (4) pornograffi; (5) cynnig gwasanaethau rhywiol; (6) unrhyw fath o weithgareddau anghyfreithlon; neu (7) unrhyw fath o weithgarwch a allai ddwyn anfri ar Lywodraeth Cymru yn eich barn chi.

Dylech fod â’r wybodaeth ganlynol wrth law cyn agor y ffurflen ar-lein:

 1. Rhif cofrestru TAW
 2. Rhif Cofrestru'r Cwmni: (os yn berthnasol)
 3. Y Sector mae’r busnes yn gweithio ynddo
 4. Nifer y Gweithwyr
 5. Trosiant Blynyddol
 6. Manylion cyfrif banc – Banc, Cod Didoli a Rhif Cyfrif
 7. Pa gronfeydd cymorth COVID-19 yr ydych wedi gwneud cais amdanynt neu wedi cael eich derbyn ar eu cyfer.

Agorwch a darllenwch y canllawiau i'ch helpu i gwblhau'r cais.

Cliciwch yma a i weld y canllawiau ar gyfer ceisiadau Microfusnes.

Ydych chi'n cytuno â'r amodau uchod?

Fel microfusnes cyfyngedig sydd ddim yn bodloni 2 o’r 3 maen prawf gofynnol, am gyfleoedd ac adnoddau cymorth eraill i helpu busnesau drwy argyfwng COVID-19 cliciwch yma

Fel busnes sy’n gymwys am Grant Ardrethi Busnes, am gyfleoedd ac adnoddau cymorth eraill i helpu busnesau drwy argyfwng COVID-19 cliciwch yma

Er sylw, os ydych yn aros am benderfyniad grant Ardrethi Annomestig gan Awdurdod Lleol, cewch ddod yn ôl at y Gwiriwr Cymhwysedd pe bai'r cais yn cael ei wrthod.

Efallai y gallwch wneud cais i’r Gronfa Cadernid COVID-19, darllenwch y cymhwysedd isod a dewiswch YDW os yw'r busnes yn bodloni'r meini prawf

Meini prawf cymhwysedd a'r wybodaeth sydd ei hangen i wneud cais Busnesau Bach a Chanolig:

 • Darparu dadansoddiad o'r costau cymwys unigol a'r rhesymwaith sy'n gysylltiedig â swm y cyllid y gwneir cais amdano.
 • Gostyngiad o fwy na 60% mewn trosiant ers 1 Mawrth 2020;
 • Ddim yn gymwys am ryddhad ardrethi busnes, neu os ydyw, byddai'r swm yn cael ei ddidynnu o'r dyraniad o'r gronfa hon;
 • Mae'r cyfeiriad gweithredu yng Nghymru ac mae ganddo weithwyr yng Nghymru
 • Wedi cofrestru ar gyfer TAW neu’n fusnes/sector wedi'i eithrio rhag TAW gyda throsiant dros £85k, gellir dod o hyd i fanylion ar eithrio rhag TAW yma
 • Bod cynllun busnes cynaliadwy yn bodoli i fasnachu y tu hwnt i bandemig COVID-19;
 • Bydd gofyn i chi ddangos eich bod naill ai eisoes wedi cael arian gan eich banc (gan gynnwys y cynnig gan Fanc Busnes Prydain), neu eich bod wedi nodi pam nad ydych wedi llwyddo, er enghraifft cais gohiriedig
 • Cadarnhau na fydd diswyddiadau gorfodol yn y dyfodol yn cael eu gwneud cyn belled â bod y Cynllun Cadw Swyddi drwy gyfnod Coronafeirws ar waith
 • Disgwylir i fusnesau a sefydliadau sy'n ymgeisio alinio ag ethos ac egwyddorion y Contract Economaidd, cliciwch yma i weld.
 • Wrth gyflwyno cais i’r Gronfa Cadernid rwy'n fodlon i fanylion fy nghais gael eu rhannu, yn dilyn cymeradwyaeth GDPR, gyda phartneriaid cyflenwi’r cynllun (Awdurdodau Lleol a Busnes Cymru)
 • Os ydw i’n llwyddiannus, rwy'n hapus i enw fy musnes gael ei gyhoeddi ar restr derbynwyr cymorth ar wefan Llywodraeth Cymru.

Cofiwch nad yw’r gweithgareddau canlynol yn gymwys am gyllid gan y cynllun hwn, (1) dibenion pleidiau gwleidyddol; (2) hyrwyddo safbwyntiau seciwlar, crefyddol neu wleidyddol; (3) gamblo; (4) pornograffi; (5) cynnig gwasanaethau rhywiol; (6) unrhyw fath o weithgareddau anghyfreithlon; neu (7) unrhyw fath o weithgarwch a allai ddwyn anfri ar Lywodraeth Cymru yn eich barn chi.

Agorwch a darllenwch y canllawiau i'ch helpu i gwblhau'r cais.

Cliciwch yma i weld y canllawiau ar gyfer ceisiadau BBaCh.

Ydych chi'n cytuno â'r amodau uchod?

Cymorth i ymgeisio ar gyfer y Gronfa Busnesau neu Sefydliadau Mawr

Efallai y gallwch wneud cais am Gronfa Gwydnwch COVID-19.

Fel cyflogwr mawr yn economi Cymru, cysylltwch â'ch Rheolwr Datblygu Busnes i'ch cynorthwyo gyda'r cais ar gyfer Cronfa Cadernid Economaidd COVID-19. Os nad oes gennych berthynas gyda Rheolwr Datblygu Busnes, ffoniwch 03000 6 03000 i drefnu cyfarfod gyda Rheolwr Datblygu Busnes i’ch cynorthwyo gyda’r cais ar gyfer Cronfa Cadernid COVID-19.

Dychwelyd i'r dudalen hafan COVID-19

Fel busnes sydd heb gael taliadau am nwyddau neu wasanaethau ers cyn 1 Mawrth 2020, am gyfleoedd ac adnoddau cymorth eraill i helpu busnesau drwy argyfwng COVID-19 cliciwch yma

Fel busnes sy’n darparu cynhyrchion craidd gan y sector amaethyddol yn unig, am gyfleoedd ac adnoddau cymorth eraill i helpu busnesau drwy argyfwng COVID-19 cliciwch yma

Gan eich bod chi eisoes wedi derbyn arian gan y Gronfa Cadernid Economaidd, ni all eich busnes wneud cais am gam 2

Am gyfleoedd ac adnoddau cymorth eraill i helpu busnesau drwy argyfwng COVID-19 cliciwch yma

Ni all busnes symud ymlaen i gyflwyno cais os nad yw’n bodloni’r meini prawf ac os nad oes ganddo’r wybodaeth a nodir.

Cysylltwch â ni drwy Sgwrsio Byw Busnes Cymru neu Ffurflen Gyswllt Busnes Cymru

Am gymorth arall ewch yn ôl i wefan COVID-19 cliciwch yma

Ar ôl i chi wneud eich dewis bydd tudalen we newydd yn cael ei hagor yn dangos tudalen gwybodaeth yr Awdurdodau Lleol ar gyfer gwneud cais am y Grant Busnes Newydd.

Yn anffodus nid yw’ch Awdurdod Lleol yn derbyn ceisiadau ar hyn o bryd, cliciwch yma am gyfleoedd cymorth eraill i helpu busnesau trwy’r argyfwng COVID-19