Welsh Government

Beta Rydym wedi datblygu'r gwasanaeth hwn - rhowch eich adborth i ni

COVID 19

English

Gwiriwr Cymhwysedd Grant y Gronfa Adferiad Diwylliannol

Defnyddiwch yr adnodd hwn i wirio’ch cymhwysedd am grant gan y Gronfa Adferiad Diwylliannol Cam 2.

Diben yr ail gam o’r gronfa yw diogelu busnesau a sefydliadau cynaliadwy a chymaint o swyddi â phosibl yn y sector diwylliant er mwyn sicrhau bod y sector yn goroesi argyfwng Covid-19 ac yn parhau i fod yn fywiog, hyfyw a chynaliadwy yn 2021 a thu hwnt. Er mai pecyn achub ac adfer yw hwn yn bennaf mae’n gyfle unigryw i weddnewid y sector.

Mae’r sector yn cynnwys theatrau, lleoliadau cerddoriaeth, mannau recordio ac ymarfer, atyniadau treftadaeth, sefydliadau treftadaeth, amgueddfeydd, llyfrgelloedd, orielau, archifau, sinemâu annibynnol, lleoliadau comedi a digwyddiadau.

Fodd bynnag, fel y cam gyntaf, bydd y Gronfa Adferiad Diwylliannol ar gyfer y celfyddydau, yn cwmpasu theatrau ac orielau, yn cael ei rheoli ar wahân gan Gyngor Celfyddydau Cymru. Ewch i wefan Cyngor Celfyddydau Cymru am ragor o fanylion.

Mae’r cyllid ar gyfer y cyfnod rhwng 1 Ebrill 2021 a 30 Medi 2021.

Mae’r gronfa bellach ar agor i geisiadau ac mi fydd yn cau ar 20 Ebrill 2021 am 5pm. Bydd y Gronfa ar gyfer gweithwyr llawrydd yn agor yn gynnar yn Fis Mai ac yn cael ei weinyddu gan yr Awdurdodau Lleol.

Os oes gennych unrhyw faterion hygyrchedd a allai eich atal rhag llenwi ffurflen gais ar-lein, ffoniwch y llinell gymorth nawr ar 03000 6 03000 neu defnyddiwch y dudalen Cysylltu â Ni, fel arall defnyddiwch yr adnodd a dilynwch y canllaw cam wrth gam syml.

You currently have JavaScript disabled. Click "Get started" below to automatically scroll to the first step. click the relevant answers to the questions to automatically scroll to the next step after that. Press "back" in your browser at any time to return to the Blaenorol step.

Dechrau arni

Dewiswch y disgrifiad sy'n addas i'r rhaglen:

Gweithiwr llawrydd yng Nghymru sy'n darparu nwyddau neu wasanaethau i'r sector Diwylliannol

NEU

Busnes neu sefydliad sy'n darparu nwyddau neu wasanaethau i'r sector Diwylliannol yng Nghymru

Dewiswch un o’r Sectorau Diwylliannol isod y mae eich busnes yn gweithio ynddo

Cliciwch yma i weld cwmpas y diffiniadau gweithgarwch sy’n gymwys am y cais hwn

A yw’r gweithgarwch busnes yn y meysydd canlynol:

 • Sefydliadau archeolegol
 • Atyniadau treftadaeth
 • Safleoedd neu adeiladau hanesyddol sydd fel arfer yn agored i'r cyhoedd am 28 diwrnod neu fwy
 • Sefydliadau sy'n darparu gweithgareddau treftadaeth gyfranogol
 • Sefydliadau sy'n arbenigo mewn gwarchod asedau hanesyddol

A yw’r gweithgarwch busnes yn y meysydd canlynol:

 • Sefydliadau sy'n arbenigo mewn gwarchod asedau hanesyddol
 • Archifau Annibynnol (y rhai nad ydynt yn cael eu cynnal gan awdurdod lleol) sy’n Achrededig neu sydd â statws Gweithio tuag at Achrediad (Cymhwysedd)
 • Llyfrgelloedd Cymunedol sy’n cael eu hariannu’n annibynnol a Llyfrgelloedd Annibynnol

A yw’r gweithgarwch busnes yn y meysydd canlynol:

 • digwyddiadau diwylliannol (fel cerddoriaeth, llenyddiaeth neu wyliau comedi) neu
 • digwyddiadau chwaraeon (fel digwyddiadau athletaidd neu feicio cyfranogiad torfol) neu
 • digwyddiadau busnes (fel cynadleddau mawr, cyngherddau, sioeau masnach neu arddangosfeydd)

sy'n gymdeithasol, yn ddiwylliannol neu'n economaidd arwyddocaol i Gymru, yn unol â strategaeth gyhoeddedig a meini prawf ariannu Digwyddiad Cymru a Nodau Lles Llywodraeth Cymru.

A yw'r gweithgaredd busnes yn y meysydd canlynol:

Rydym yn derbyn ceisiadau gan y canlynol:

Busnesau (gan gynnwys unig fasnachwyr) sy'n gallu dangos hanes (o fewn y tair blynedd diwethaf) o ddarparu Gwasanaethau Technegol a Chymorth Creadigol i'r sectorau canlynol:

 • Digwyddiadau diwylliannol, chwaraeon neu fusnes, fel y'u diffinnir yng nghwmpas diffiniadau gweithgarwch sy'n gymwys ar gyfer y Gronfa hon
 • Sinemâu Annibynnol
 • Lleoliadau Cerddoriaeth Llawr Gwlad
 • Sector y Celfyddydau (cerddoriaeth, dawns, theatr, llenyddiaeth, celfyddydau gweledol a gymhwysol, celfyddydau cyfunol, Celf Ddigidol)

Rhaid i fusnesau fod wedi'u lleoli, neu weithredu a chyflogi, yng Nghymru a chael gostyngiad o 60% mewn trosiant 1 Ebrill 2020 oherwydd y pandemig.

Rhaid i'r ddarpariaeth o wasanaethau cymorth creadigol a thechnegol i sectorau cymwys fod yn brif ffynhonnell incwm i'r busnes.

Mae enghreifftiau o fusnesau cymwys yn cynnwys y canlynol (i gael cyngor manylach ar gymhwysedd, cyfeiriwch at y Ddogfen Ganllawiau):

 • Sain, goleuadau ac AV
 • Gwasanaethau Cynhyrchu Teledu ar gyfer digwyddiadau mawr
 • Gwasanaethau Llwyfannu neu Gynhyrchu
 • Llogi, storio a chludo offer
 • Systemau achredu/tocynnau
 • Cyfleustodau hanfodol dros dro ar gyfer digwyddiadau awyr agored e.e. cyflenwad pŵer
 • Gwasanaethau iechyd a diogelwch cyhoeddus dros dro hanfodol ar gyfer digwyddiadau awyr agored e.e. rhwystrau meddygol, torfol
 • Gwasanaethau IT arbenigol (e.e. apiau digwyddiadau, amseru chwaraeon neu wasanaethau capio i bobl fyddar)
 • Dylunwyr a gosodwyr stondinau arddangos (i ddigwyddiadau busnes yn unig)
 • Asiantwyr/asiantaethau adloniant sy'n darparu artistiaid i ddigwyddiadau cymwys (fel y'u diffinnir uchod), lleoliadau cerddoriaeth ar lawr gwlad neu ddisgyblaethau celfyddydol proffesiynol (fel y'u diffinnir uchod)

A yw’r gweithgarwch busnes yn y meysydd canlynol:

 • Lleoliadau cerddoriaeth sy’n cynnig cerddoriaeth wreiddiol ar eu rhaglen yn bennaf.
 • Stiwdios recordio ac ymarfer cerddoriaeth.
 • Sinemâu annibynnol – yn cael ei gynnal mewn adeilad sy’n darparu rhaglen drwy’r flwyddyn sy’n cynnwys ffilmiau bob wythnos fel arfer. Gall fod yn eiddo i elusen, perchnogion preifat, y gymuned neu sefydliad addysg uwch. Mae lleoliadau sydd â chyfranddalwyr corfforaethol neu sydd wedi’u rhestru ar unrhyw gyfnewidfa stoc wedi’u heithrio. Ni ddylai lleoliadau weithredu o fwy na 5 safle yng Nghymru (uchafswm o 15 ledled y DU) a dylent ganolbwyntio ar ddarparu rhaglen ffilmiau’n unig. Gellir ystyried y rhai sy’n darparu ffilm fel rhan o gynnig celfyddydau cymysg ehangach os nad ydynt yn gallu cael cymorth drwy Gyngor Celfyddydau Cymru.
 • Lleoliadau comedi sy’n cynnig comedi gwreiddiol ar eu rhaglen yn bennaf
 • Cyhoeddwyr Llyfrau yn y sector creadigol sydd â'u prif swyddfa yng Nghymru ac sydd wedi gweld gostyngiad o fwy na 40% mewn trosiant yn ystod y 12 mis diwethaf. Rhaid i gyhoeddwyr brofi eu bod yn creu cynnwys newydd ac wedi cyhoeddi o leiaf un cyhoeddiad ers mis Hydref 2019, gyda'r brif ffynhonnell incwm yn dod o werthiannau a / neu hysbysebu.

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn derbyn ceisiadau gan sefydliadau sy'n gweithio'n bennaf (50%+) yn un o'r disgyblaethau canlynol:

 • Cerddoriaeth *
 • Dawns
 • Theatr
 • Llenyddiaeth
 • Celfyddydau gweledol a chymhwysol
 • Celfyddydau cyfunol
 • Celf Ddigidol

* Ond nid meysydd a gwmpesir gan Gyllid Adfer Diwylliannol Llywodraeth Cymru gan gynnwys:

 • Lleoliadau cerddoriaeth ar lawr gwlad (dylai’r rhain ymgeisio drwy’r maes Creadigol)
 • Busnes cerddoriaeth fasnachol fel stiwdios recordio neu sefydliadau tebyg (dylai’r rhain ymgeisio drwy’r maes Creadigol)
 • Nid yw gwyliau cerddoriaeth a gwyliau diwylliannol eraill, gan gynnwys llenyddiaeth, y celfyddydau a chomedi, yn gymwys i wneud cais i Gyngor Celfyddydau Cymru chwaith. Dylai'r rhain ymgeisio drwy faes Digwyddiadau'r Gronfa.

Dylai eich sefydliad hefyd fod yn:

 • cyfrannu at fywyd diwylliannol Cymru drwy ddarparu gweithgareddau creadigol y gall pobl eu mwynhau a chymryd rhan ynddynt
 • gallu dangos hanes (o fewn y tair blynedd diwethaf) o ddarparu gweithgarwch celfyddydol sy'n hygyrch i'r cyhoedd sydd o fudd i'r cyhoedd gan gyflawni'r rhan fwyaf o'u gwaith (60%+) yng Nghymru

Os byddwch yn perthyn i'r categori hwn byddwch yn cael eich trosglwyddo i dudalen gwybodaeth ariannu Cyngor Celfyddydau Cymru.

Allwch chi gadarnhau eich bod chi’n bodloni’r meini prawf hanes masnachu canlynol:

 • Mae ymgeiswyr wedi’u lleoli, neu’n gweithredu a chyflogi, yng Nghymru neu mae ganddynt asedau treftadaeth yng Nghymru,
 • Maent yn gallu darparu o leiaf un datganiad ariannol llawn wedi’i ardystio neu ei archwilio’n annibynnol ond nid oes raid iddo fod wedi cofrestru ar gyfer TAW os yw cyfanswm y trosiant yn is na’r trothwy cofrestru.
 • Nid oes angen i elusennau cofrestredig sydd â chyllideb weithredol islaw trothwyon adrodd y rheoleiddiwr elusennol gynhyrchu cyfrifon archwiliedig ond bydd angen iddynt ddangos eu bod yn bodloni gofynion adrodd elusennol a/neu gadw cofnodion cyfrifyddu
 • O leiaf rhaid i chi allu darparu datganiad ariannol sy'n briodol ar gyfer natur eich sefydliad
 • Gallu dangos eich bod yn gweithredu’n gynaliadwy ym mis Chwefror 2020
 • Gallu dangos eich bod wedi colli trosiant/incwm sylweddol ers 1 Ebrill 2020 yn sgil y pandemig.

Allwch chi gadarnhau y bydd y cyllid yn cael ei ddefnyddio i helpu i dalu’r costau canlynol yn unig?

 • Costau gweithredu o 1 Ebrill 2021 hyd at 30 Medi 2021
 • Costau cynnal staff ac atal diswyddiadau
 • Cael gwared ar y bygythiad o ansolfedd cyn Medi 2021
 • Costau ailagor – Paratoi at ailagor
 • Costau sy’n gysylltiedig â rhoi’r gorau i ddefnyddio lleoliadau neu eiddo hanesyddol hyd nes y bydd rheoliadau iechyd y cyhoedd yn caniatáu ailagor yn ddiogel
 • Cymorth ar gyfer digwyddiadau a cherddorion ar lawr gwlad i adfer

Mae rhestr lawn o gostau cymwys ar gael yn y canllawiau ar gyfer gwneud cais.

Bydd grant nad oes rhaid ei dalu’n ôl o hyd at £500,000 (hyd at 100% o gostau cymwys) ar gael i bob sefydliad drwy dri phwynt mynediad ymgeisio, dewiswch y band grant ar gyfer eich cais:

Efallai y byddwch chi’n gallu gwneud cais am Grant o’r Gronfa Adferiad Diwylliannol, darllenwch y meini prawf cymhwysedd isod

Bydd y gronfa ar agor i geisiadau yn yr wythnos sy'n dechrau 6 Ebrill 2021 ac yn cau 20 Ebrill 2021.

Meini prawf cymhwysedd i ymgeisio am grant rhwng £10k - £150k:

 • Mae’n rhaid iddo fod yn sefydliad cydnabyddedig yn y sector diwylliant.
 • Mae’n rhaid i ymgeiswyr fod wedi’u lleoli, neu’n gweithredu ac yn cyflogi, yng Nghymru ac yn gallu darparu o leiaf datganiad ariannol ar gyfer blwyddyn lawn wedi’i ardystio neu archwilio’n annibynnol ond nid oes raid iddo fod wedi cofrestru ar gyfer TAW os yw cyfanswm y trosiant yn is na’r trothwy cofrestru.
 • Mae angen i ymgeiswyr ddangos eu bod yn gweithredu’n gynaliadwy ym mis Chwefror 2020
 • Bydd angen i chi ddangos eich bod wedi colli trosiant/incwm sylweddol ers 1 Ebrill 2020 yn sgil y pandemig.
 • Mae’r cymorth yn seiliedig ar gost i gynnal y sefydliad a’r staff (ar sail tystiolaeth o’r 3 mis diwethaf yn ystod y cyfyngiadau symud a chostau yn y dyfodol) nes ei bod hi’n bosibl ailagor.
 • Ni fydd y gronfa’n cwmpasu costau a gefnogwyd yn flaenorol drwy gyllid grant arall fel y Gronfa Cadernid Economaidd.
 • Ni fydd unrhyw gymorth blaenorol h.y. (Cronfa Cadernid Economaidd) gan Lywodraeth Cymru yn y cynnig terfynol yn cael ei ddidynnu oni bai ei fod wedi’i gwmpasu fel uchod.
 • Mae’n rhaid i’r sefydliad a gynorthwyir geisio cynnal swyddi am flwyddyn (amodol drwy gynnig).
 • Mae’n rhaid i ymgeiswyr ddarparu gwerth da am arian a pheidio ag achosi risg ariannol.
 • Bydd disgwyl i fusnesau a sefydliadau sy’n ymgeisio gyd-fynd ag ethos ac egwyddorion y Contract Diwylliannol, cliciwch yma i’w weld.
 • Os yw fy nghais yn llwyddiannus rwy’n fodlon i enw fy musnes gael ei gyhoeddi ar wefan Llywodraeth Cymru fel rhan o restr o’r rhai sydd wedi derbyn cymorth.

Dalier sylw

 • Mae derbyn y Cais am gyllid yn ddewisol heb unrhyw broses apelio.
 • Rhaid i'r Cais gael ei gwblhau gan Lofnodwr Awdurdodedig y busnes. Gall Llofnodwr Awdurdodedig fod yn un o'r canlynol:
  • Cyfarwyddwr: cyfarwyddwr cofrestredig cwmni;
  • Ymddiriedolwr: ymddiriedolwr elusen cofrestredig;
  • Partner: partner dynodedig/aelod o bartneriaeth atebolrwydd cyfyngedig neu bartner cyfreithiol o fewn busnes;
  • Perchennog: perchennog busnes.
 • Wrth gyflwyno cais am y Gronfa Adferiad Diwylliannol, rwy'n fodlon i'm manylion cais gael eu rhannu yn dilyn cymeradwyaeth GDPR gyda phartneriaid cyflwyno'r cynllun (Awdurdodau Lleol, Cyngor Celfyddydau Cymru a Busnes Cymru.

Agorwch a darllenwch y canllawiau i'ch helpu i gwblhau'r cais.

Cliciwch yma i weld y canllawiau.

Ydych chi'n cytuno â'r amodau uchod?

Efallai y byddwch chi’n gallu gwneud cais am grant o’r Gronfa Adferiad Diwylliannol, darllenwch y meini prawf isod

Bydd y gronfa ar agor i geisiadau yn yr wythnos sy'n dechrau 6 Ebrill 2021 ac yn cau 20 Ebrill 2021.

Meini prawf cymhwysedd i ymgeisio am grant o hyd at £10,000:

 • Mae’n rhaid iddo fod yn sefydliad cydnabyddedig yn y sector diwylliant.
 • Mae’n rhaid i ymgeiswyr fod wedi’u lleoli, neu’n gweithredu ac yn cyflogi, yng Nghymru ac yn gallu darparu o leiaf un datganiad ariannol llawn ar gyfer un flwyddyn wedi’i ardystio neu archwilio’n annibynnol ond nid oes raid iddo fod wedi cofrestru ar gyfer TAW os yw cyfanswm y trosiant yn is na’r trothwy cofrestru.
 • Mae angen i ymgeiswyr ddangos eu bod yn gweithredu’n gynaliadwy ym mis Chwefror 2020
 • Bydd angen i chi ddangos eich bod wedi colli trosiant/incwm sylweddol ers 1 Ebrill 2020 yn sgil y pandemig.
 • Mae’r cymorth yn seiliedig ar gost i gynnal y sefydliad a’r staff (ar sail tystiolaeth o’r 3 mis diwethaf yn ystod y cyfyngiadau symud a chostau eraill) nes ei bod hi’n bosibl ailagor.
 • Ni fydd y gronfa’n cwmpasu costau a gefnogwyd yn flaenorol drwy gyllid grant arall fel y Gronfa Cadernid Economaidd
 • Ni fydd unrhyw gymorth blaenorol h.y. (Cronfa Cadernid Economaidd) gan Lywodraeth Cymru yn y cynnig terfynol yn cael ei ddidynnu oni bai ei fod wedi’i gwmpasu fel uchod.
 • Mae’n rhaid i’r sefydliad a gynorthwyir geisio cynnal swyddi am flwyddyn (amodol drwy gynnig).
 • Mae’n rhaid i ymgeiswyr ddarparu gwerth da am arian a pheidio ag achosi risg ariannol.
 • Bydd disgwyl i fusnesau a sefydliadau sy’n ymgeisio gyd-fynd ag ethos ac egwyddorion y Contract Diwylliannol, cliciwch yma i’w weld.
 • Os yw ein cais yn llwyddiannus rwy’n fodlon i enw fy musnes gael ei gyhoeddi ar wefan Llywodraeth Cymru fel rhan o restr o’r rhai sydd wedi derbyn cymorth.

Dalier sylw

 • Mae derbyn y Cais am gyllid yn ddewisol heb unrhyw broses apelio.
 • Rhaid i'r Cais gael ei gwblhau gan Lofnodwr Awdurdodedig y busnes. Gall Llofnodwr Awdurdodedig fod yn un o'r canlynol:
  • Cyfarwyddwr: cyfarwyddwr cofrestredig cwmni;
  • Ymddiriedolwr: ymddiriedolwr elusen cofrestredig;
  • Partner: partner dynodedig/aelod o bartneriaeth atebolrwydd cyfyngedig neu bartner cyfreithiol o fewn busnes;
  • Perchennog: perchennog busnes.
 • Wrth gyflwyno cais am y Gronfa Adferiad Diwylliannol, rwy'n fodlon i'm manylion cais gael eu rhannu yn dilyn cymeradwyaeth GDPR gyda phartneriaid cyflwyno'r cynllun (Awdurdodau Lleol, Cyngor Celfyddydau Cymru a Busnes Cymru.

Agorwch a darllenwch y canllawiau i'ch helpu i gwblhau'r cais.

Cliciwch yma i weld y canllawiau.

Ydych chi'n cytuno â'r amodau uchod?

Efallai y byddwch chi’n gallu gwneud cais am grant o’r Gronfa Adferiad Diwylliannol, darllenwch y meini prawf isod

Bydd y gronfa ar agor i geisiadau yn yr wythnos sy'n dechrau 6 Ebrill 2021 ac yn cau 20 Ebrill 2021.

Meini prawf cymhwysedd i ymgeisio am grant rhwng £150k a £500k:

 • Mae’n rhaid iddo fod yn sefydliad cydnabyddedig yn y sector diwylliant.
 • Mae’n rhaid i ymgeiswyr fod yn gweithredu ac yn cyflogi yng Nghymru ac yn gallu darparu o leiaf datganiad ariannol ar gyfer blwyddyn lawn wedi’i ardystio neu archwilio’n annibynnol ond nid oes raid iddo fod wedi cofrestru ar gyfer TAW os yw cyfanswm y trosiant yn is na’r trothwy cofrestru.
 • Mae angen i ymgeiswyr ddangos eu bod yn gweithredu’n gynaliadwy ym mis Chwefror 2020
 • Bydd angen i chi ddangos eich bod wedi colli trosiant/incwm sylweddol ers 1 Ebrill 2020 yn sgil y pandemig.
 • Mae’r cymorth yn seiliedig ar gost i gynnal y sefydliad a’r staff (ar sail tystiolaeth o’r 3 mis diwethaf yn ystod y cyfyngiadau symud a chostau yn y dyfodol) nes ei bod hi’n bosibl ailagor.
 • Ni fydd y gronfa’n cwmpasu costau a gefnogwyd yn flaenorol drwy gyllid grant arall fel y Gronfa Cadernid Economaidd.
 • Ni fydd unrhyw gymorth blaenorol h.y. (Cronfa Cadernid Economaidd) gan Lywodraeth Cymru yn y cynnig terfynol yn cael ei ddidynnu oni bai ei fod wedi’i gwmpasu fel uchod.
 • Mae’n rhaid i’r sefydliad a gynorthwyir geisio cynnal swyddi am flwyddyn (amodol drwy gynnig).
 • Mae’n rhaid i ymgeiswyr ddarparu gwerth da am arian a pheidio ag achosi risg ariannol.
 • Bydd disgwyl i fusnesau a sefydliadau sy’n ymgeisio gyd-fynd ag ethos ac egwyddorion y Contract Diwylliannol, cliciwch yma i’w weld.
 • Os yw fy nghais yn llwyddiannus rwy’n fodlon i enw fy musnes gael ei gyhoeddi ar wefan Llywodraeth Cymru fel rhan o restr o’r rhai sydd wedi derbyn cymorth.

Dalier sylw

 • Mae derbyn y Cais am gyllid yn ddewisol heb unrhyw broses apelio.
 • Rhaid i'r Cais gael ei gwblhau gan Lofnodwr Awdurdodedig y busnes. Gall Llofnodwr Awdurdodedig fod yn un o'r canlynol:
  • Cyfarwyddwr: cyfarwyddwr cofrestredig cwmni;
  • Ymddiriedolwr: ymddiriedolwr elusen cofrestredig;
  • Partner: partner dynodedig/aelod o bartneriaeth atebolrwydd cyfyngedig neu bartner cyfreithiol o fewn busnes;
  • Perchennog: perchennog busnes.
 • Wrth gyflwyno cais am y Gronfa Adferiad Diwylliannol, rwy'n fodlon i'm manylion cais gael eu rhannu yn dilyn cymeradwyaeth GDPR gyda phartneriaid cyflwyno'r cynllun (Awdurdodau Lleol, Cyngor Celfyddydau Cymru a Busnes Cymru.

Agorwch a darllenwch y canllawiau i'ch helpu i gwblhau'r cais.

Cliciwch yma i weld y canllawiau.

Ydych chi'n cytuno â'r amodau uchod?

Rydym yn gweithio gyda nifer o bartneriaid i ddylunio’r broses ymgeisio ar gyfer y gronfa gweithwyr llawrydd

Bydd cyllid ar gyfer gweithwyr llawrydd yn agor yn gynnar mis Mai ac yn cael ei ddarparu gan awdurdodau lleol, bydd mynediad i broses ymgeisio'r Awdurdod Lleol ar gael o'r safle hwn pan fydd ar agor.

Dychwelyd i hafan is-wefan COVID-19

Mae’r grant hwn ond ar gael i fusnesau sy’n gallu darparu tystiolaeth sy’n bodloni’r meini prawf cymhwysedd hanes masnachu

Cliciwch yma am gyfleoedd cymorth ac adnoddau eraill i helpu busnesau drwy argyfwng COVID-19.

Mae’r grant hwn ond ar gael i helpu gyda’r costau a nodwyd

Cliciwch yma am gyfleoedd cymorth ac adnoddau eraill i helpu busnesau drwy argyfwng COVID-19.

Mewn amgylchiadau eithriadol ar gyfer ceisiadau a fydd yn fwy na £150,000 gall busnesau / sefydliadau ofyn am ganiatâd i wneud cais gyda rhesymeg glir a chyllideb gysylltiedig. Rhaid gwneud hyn o leiaf 5 diwrnod gwaith cyn dyddiad cau'r gronfa. Bydd cyfarwyddiadau cais mewn amgylchiadau eithriadol yn cael eu rhyddhau erbyn 5 Medi 2020.

Mae’r grant hwn ond ar gael i fusnesau neu sefydliadau sy’n perthyn i’r sectorau diwylliannol fel y’u diffiniwyd yn y cais hwn

Cliciwch yma am gyfleoedd cymorth ac adnoddau eraill i helpu busnesau drwy argyfwng COVID-19.

Mae’r grant hwn ond ar gael i fusnesau sy’n perthyn i’r sectorau diwylliannol fel y’u diffiniwyd yn y cais hwn.

Cliciwch yma am gyfleoedd cymorth ac adnoddau eraill i helpu busnesau drwy argyfwng COVID-19.

Os nad yw busnes yn bodloni’r meini prawf, yn meddu ar y wybodaeth a nodwyd ac yn derbyn amodau’r grant, ni all symud ymlaen i gyflwyno cais

Gallwch fynd i dudalen COVID-19 Busnes Cymru ar gyfer cyfleoedd ac adnoddau cymorth eraill i helpu busnesau drwy argyfwng COVID-19.