Welsh Government

Beta Rydym wedi datblygu'r gwasanaeth hwn - rhowch eich adborth i ni

COVID 19

English

Gwiriwr Cymhwysedd Grant y Gronfa Adferiad Diwylliannol

Defnyddiwch yr adnodd hwn i wirio’ch cymhwysedd am grant gan y Gronfa Adferiad Diwylliannol.

Diben y gronfa yw diogelu sefydliadau cynaliadwy a chymaint o swyddi â phosibl yn y sector diwylliant er mwyn sicrhau bod y sector yn goroesi argyfwng Covid-19 ac yn parhau i fod yn fywiog, hyfyw a chynaliadwy yn 2021 a thu hwnt. Er mai pecyn achub ac adfer yw hwn yn bennaf mae’n gyfle unigryw i weddnewid y sector. Mae’r sector yn cynnwys theatrau, lleoliadau cerddoriaeth, atyniadau treftadaeth, sefydliadau treftadaeth, amgueddfeydd, llyfrgelloedd, orielau, archifau, sinemâu annibynnol a digwyddiadau. Fodd bynnag, bydd cronfa ar gyfer y celfyddydau, yn cwmpasu theatrau ac orielau, yn cael ei rheoli ar wahân gan Gyngor Celfyddydau Cymru. Ewch i wefan Cyngor Celfyddydau Cymru am ragor o fanylion.

Mae’r cyllid ar gyfer y cyfnod rhwng 1 Ebrill 2020 a 31 Mawrth 2021.

Bydd y gronfa i sefydliadau ar agor i geisiadau yn yr wythnos sy'n dechrau 14 Medi ac yn cau 2 Hydref 2020. Bydd y gronfa i weithwyr llawrydd yn agored i geisiadau o’r 5 Hydref.

Os oes unrhyw broblemau hygyrchedd a allai eich atal rhag cwblhau ffurflen gais ar-lein ffoniwch y llinell gymorth ar 03000 6 03000. Fel arall, dechreuwch yr adnodd a dilynwch y canllaw cam wrth gam syml.

You currently have JavaScript disabled. Click "Get started" below to automatically scroll to the first step. click the relevant answers to the questions to automatically scroll to the next step after that. Press "back" in your browser at any time to return to the Blaenorol step.

Dechrau arni

Dewiswch y disgrifiad sy'n addas i'r rhaglen:

Gweithiwr llawrydd yng Nghymru sy'n darparu nwyddau neu wasanaethau i'r sector Diwylliannol

NEU

Busnes neu sefydliad sy'n darparu nwyddau neu wasanaethau i'r sector Diwylliannol

Dewiswch un o’r Sectorau Diwylliannol isod y mae eich busnes yn gweithio ynddo

Cliciwch yma i weld cwmpas y diffiniadau gweithgarwch sy’n gymwys am y cais hwn

A yw’r gweithgarwch busnes yn y meysydd canlynol:

 • Sefydliadau sy’n gofalu am atyniadau treftadaeth yng Nghymru
 • Sefydliadau nid-er-elw / perchnogion preifat sy’n gofalu am adeiladau a safleoedd hanesyddol sy’n agor eu drysau i ymwelwyr am fwy na 28 diwrnod y flwyddyn, fel mannau addoli hanesyddol
 • • Busnesau treftadaeth sy’n cynhyrchu’r rhan fwyaf neu gyfran sylweddol o’u trosiant o waith treftadaeth – yn cynnwys sefydliadau archaeolegol, cadwraethwyr, arbenigwyr cadwraeth, arbenigwyr treftadaeth adeiledig, ymgynghoriaethau pensaernïol sy’n arbenigo mewn trwsio ym maes cadwraeth a chynnal a chadw adeiladau hanesyddol a henebion.
 • Sefydliadau sy’n cynnal digwyddiadau a gweithgareddau treftadaeth y gall pobl gymryd rhan ynddynt.
 • Sefydliadau eraill sy’n darparu gwasanaethau sylweddol i’r sector treftadaeth.

A yw’r gweithgarwch busnes yn y meysydd canlynol:

 • Amgueddfeydd annibynnol sy’n Achrededig neu sydd â statws Gweithio tuag at Achrediad (Cymhwysedd)
 • Archifau Annibynnol (y rhai nad ydynt yn cael eu cynnal gan awdurdod lleol) sy’n Achrededig neu sydd â statws Gweithio tuag at Achrediad (Cymhwysedd)
 • Llyfrgelloedd Cymunedol sy’n cael eu hariannu’n annibynnol a Llyfrgelloedd

A yw’r gweithgarwch busnes yn y meysydd canlynol:

Digwyddiadau diwylliannol, chwaraeon neu fusnes sy’n arwyddocaol i Gymru, yn unol â'r meini prawf strategaeth a chyllid a gyhoeddwyd gan Ddigwyddiadau Cymru a Nodau Llesiant Llywodraeth Cymru, neu’n bennaf, yn ymwneud â darparu cymorth technegol ar gyfer darparu digwyddiadau o’r fath.

A yw’r gweithgarwch busnes yn y meysydd canlynol:

 • Lleoliadau cerddoriaeth sy’n cynnig cerddoriaeth wreiddiol ar eu rhaglen yn bennaf.
 • Stiwdios recordio ac ymarfer cerddoriaeth.
 • Sinemâu annibynnol – yn cael ei gynnal mewn adeilad sy’n darparu rhaglen drwy’r flwyddyn sy’n cynnwys ffilmiau bob wythnos fel arfer. Gall fod yn eiddo i elusen, perchnogion preifat, y gymuned neu sefydliad addysg uwch. Mae lleoliadau sydd â chyfranddalwyr corfforaethol neu sydd wedi’u rhestru ar unrhyw gyfnewidfa stoc wedi’u heithrio. Ni ddylai lleoliadau weithredu o fwy na 5 safle yng Nghymru (uchafswm o 15 ledled y DU) a dylent ganolbwyntio ar ddarparu rhaglen ffilmiau’n unig. Gellir ystyried y rhai sy’n darparu ffilm fel rhan o gynnig celfyddydau cymysg ehangach os nad ydynt yn gallu cael cymorth drwy Gyngor Celfyddydau Cymru.
 • Lleoliadau comedi sy’n cynnig comedi gwreiddiol ar eu rhaglen yn bennaf
 • Cwmnïau ôl-gynhyrchu teledu a ffilm (y rhai sy’n gweithio ar olygu deunyddiau gweledol a sain, yn torri deunydd ffilm gwreiddiol, ei roi at ei gilydd i greu cynnyrch gorffenedig ar gyfer ffilm neu deledu gan ychwanegu cerddoriaeth, dybio, effeithiau sain).
 • Effeithiau gweledol (VFX ) teledu a ffilm – y cwmnïau sy’n defnyddio delweddau wedi’u creu, eu newid neu eu gwella ar gyfer unrhyw ffilm neu raglen deledu na ellir eu gwneud yn ystod saethu byw.
 • Cyhoeddwyr (llyfrau a chylchgronau) sydd â’u pencadlys yng Nghymru. Mae’n rhaid i gyhoeddwyr brofi eu bod yn weithgar ac wedi cyhoeddi o leiaf un cyhoeddiad ers Hydref 2019 (llyfr neu gylchgrawn), gyda’r prif ffynhonnell incwm yn dod o werthu neu / a hysbysebu.

Allwch chi gadarnhau eich bod chi’n bodloni’r meini prawf hanes masnachu canlynol:

 • Mae ymgeiswyr wedi’u lleoli yng Nghymru neu mae ganddynt asedau treftadaeth yng Nghymru,
 • Maent yn gallu darparu o leiaf un datganiad ariannol llawn wedi’i ardystio neu ei archwilio’n annibynnol ond nid oes raid iddo fod wedi cofrestru ar gyfer TAW os yw cyfanswm y trosiant yn is na’r trothwy cofrestru.
 • Nid oes angen i elusennau cofrestredig sydd â chyllideb weithredol islaw trothwyon adrodd y rheoleiddiwr elusennol gynhyrchu cyfrifon archwiliedig ond bydd angen iddynt ddangos eu bod yn bodloni gofynion adrodd elusennol a/neu gadw cofnodion cyfrifyddu
 • O leiaf rhaid i chi allu darparu datganiad ariannol sy'n briodol ar gyfer natur eich sefydliad
 • Gallu dangos eich bod yn gweithredu’n gynaliadwy ym mis Chwefror 2020
 • Gallu dangos eich bod wedi colli trosiant/incwm sylweddol ers 1 Mawrth 2020 yn sgil y pandemig.

Allwch chi gadarnhau y bydd y cyllid yn cael ei ddefnyddio i helpu i dalu’r costau canlynol yn unig?

 • Costau gweithredu o 1 Ebrill 2020 hyd at 31 Mawrth 2021
 • Costau cynnal staff ac atal diswyddiadau
 • Costau adolygiad o’r sefydliad a chostau ei wireddu
 • Cael gwared ar y bygythiad o ansolfedd cyn Ebrill 2021
 • Costau ailagor – Paratoi at ailagor
 • Costau sy’n gysylltiedig â rhoi’r gorau i ddefnyddio lleoliadau neu eiddo hanesyddol ond eu cadw mewn cyflwr da
 • Gweithgarwch arall i ddatblygu cynaliadwyedd a chydnerthedd
 • Cefnogi cynigion digidol datblygedig
 • Cymorth ar gyfer adferiad digwyddiadau/lleoliadau

Are you looking for funding greater than £150,000?

Bydd grant nad oes rhaid ei dalu’n ôl o hyd at £150,000 (hyd at 100% o gostau cymwys) ar gael i bob sefydliad drwy ddau bwynt mynediad ymgeisio:

 • O dan £10,000
 • Rhwng £10,000 a £150,000

Mewn amgylchiadau eithriadol, am geisiadau a fydd yn fwy na £150,000 cliciwch yma.

Fyddwch chi’n hawlio llai na £10,000?

Mewn amgylchiadau eithriadol, ar gyfer ceisiadau a fydd yn fwy na £150,000, gall busnesau/sefydliadau ofyn am ganiatâd i ymgeisio. Anfonwch y cais hwn i mewnflwch Cronfa Adferiad Diwylliannol Cymru (CronfaAdferiadDiwylliannolCymru@llyw.cymru) gyda sail resymegol glir a chyllideb cysylltiedig. Mae’n rhaid gwneud hyn o leiaf 5 diwrnod gwaith cyn dyddiad cau’r gronfa.

Efallai y byddwch chi’n gallu gwneud cais am Grant o’r Gronfa Adferiad Diwylliannol, darllenwch y meini prawf cymhwysedd isod

Bydd y gronfa ar agor i geisiadau yn yr wythnos sy'n dechrau 14 Medi ac yn cau 2 Hydref 2020.

Meini prawf cymhwysedd i ymgeisio am grant o dros £10,000:

 • Mae’n rhaid iddo fod yn sefydliad cydnabyddedig yn y sector diwylliant.
 • Mae’n rhaid i ymgeiswyr fod yn gweithredu ac yn cyflogi yng Nghymru ac yn gallu darparu o leiaf datganiad ariannol ar gyfer blwyddyn lawn wedi’i ardystio neu archwilio’n annibynnol ond nid oes raid iddo fod wedi cofrestru ar gyfer TAW os yw cyfanswm y trosiant yn is na’r trothwy cofrestru.
 • Mae angen i ymgeiswyr ddangos eu bod yn gweithredu’n gynaliadwy ym mis Chwefror 2020
 • Bydd angen i chi ddangos eich bod wedi colli trosiant/incwm sylweddol ers 1 Mawrth 2020 yn sgil y pandemig.
 • Mae’r cymorth yn seiliedig ar gost i gynnal y sefydliad a’r staff (ar sail tystiolaeth o’r 3 mis diwethaf yn ystod y cyfyngiadau symud a chostau yn y dyfodol) nes ei bod hi’n bosibl ailagor.
 • Ni fydd y gronfa’n cwmpasu costau a gefnogwyd yn flaenorol drwy gyllid grant arall fel y Gronfa Cadernid Economaidd.
 • Ni fydd unrhyw gymorth blaenorol h.y. (Cronfa Cadernid Economaidd) gan Lywodraeth Cymru yn y cynnig terfynol yn cael ei ddidynnu oni bai ei fod wedi’i gwmpasu fel uchod.
 • Mae’n rhaid i’r sefydliad a gynorthwyir geisio cynnal swyddi am flwyddyn (amodol drwy gynnig).
 • Mae’n rhaid i ymgeiswyr ddarparu gwerth da am arian a pheidio ag achosi risg ariannol.
 • Bydd disgwyl i fusnesau a sefydliadau sy’n ymgeisio gyd-fynd ag ethos ac egwyddorion y Contract Diwylliannol, cliciwch yma i’w weld.
 • Wrth gyflwyno cais i’r Gronfa Adferiad Diwylliannol rwy’n fodlon i fanylion fy nghais gael eu rhannu yn dilyn cymeradwyaeth GDPR gyda phartneriaid cyflawni’r cynllun (Awdurdodau Lleol a Busnes Cymru)
 • Os yw fy nghais yn llwyddiannus rwy’n fodlon i enw fy musnes gael ei gyhoeddi ar wefan Llywodraeth Cymru fel rhan o restr o’r rhai sydd wedi derbyn cymorth.

Agorwch a darllenwch y canllawiau i'ch helpu i gwblhau'r cais. Cliciwch yma i weld y canllawiau.

Ydych chi'n cytuno â'r amodau uchod?

Efallai y byddwch chi’n gallu gwneud cais am grant o’r Gronfa Adferiad Diwylliannol, darllenwch y meini prawf isod

Bydd y gronfa ar agor i geisiadau yn yr wythnos sy'n dechrau 14 Medi ac yn cau 2 Hydref 2020.

Meini prawf cymhwysedd i ymgeisio am grant o hyd at £10,000:

 • Mae’n rhaid iddo fod yn sefydliad cydnabyddedig yn y sector diwylliant.
 • Mae’n rhaid i ymgeiswyr fod yn gweithredu ac yn cyflogi yng Nghymru ac yn gallu darparu o leiaf un datganiad ariannol llawn ar gyfer un flwyddyn wedi’i ardystio neu archwilio’n annibynnol ond nid oes raid iddo fod wedi cofrestru ar gyfer TAW os yw cyfanswm y trosiant yn is na’r trothwy cofrestru.
 • Mae angen i ymgeiswyr ddangos eu bod yn gweithredu’n gynaliadwy ym mis Chwefror 2020
 • Bydd angen i chi ddangos eich bod wedi colli trosiant/incwm sylweddol ers 1 Mawrth 2020 yn sgil y pandemig.
 • Mae’r cymorth yn seiliedig ar gost i gynnal y sefydliad a’r staff (ar sail tystiolaeth o’r 3 mis diwethaf yn ystod y cyfyngiadau symud a chostau eraill) nes ei bod hi’n bosibl ailagor.
 • Ni fydd y gronfa’n cwmpasu costau a gefnogwyd yn flaenorol drwy gyllid grant arall fel y Gronfa Cadernid Economaidd
 • Ni fydd unrhyw gymorth blaenorol h.y. (Cronfa Cadernid Economaidd) gan Lywodraeth Cymru yn y cynnig terfynol yn cael ei ddidynnu oni bai ei fod wedi’i gwmpasu fel uchod.
 • Mae’n rhaid i’r sefydliad a gynorthwyir geisio cynnal swyddi am flwyddyn (amodol drwy gynnig).
 • Mae’n rhaid i ymgeiswyr ddarparu gwerth da am arian a pheidio ag achosi risg ariannol.
 • Bydd disgwyl i fusnesau a sefydliadau sy’n ymgeisio gyd-fynd ag ethos ac egwyddorion y Contract Diwylliannol, cliciwch yma i’w weld.
 • Wrth gyflwyno cais i’r Gronfa Adferiad Diwylliannol rwy’n fodlon i fanylion fy nghais gael eu rhannu yn dilyn cymeradwyaeth GDPR gyda phartneriaid cyflawni’r cynllun (Awdurdodau Lleol a Busnes Cymru)
 • Os yw ein cais yn llwyddiannus rwy’n fodlon i enw fy musnes gael ei gyhoeddi ar wefan Llywodraeth Cymru fel rhan o restr o’r rhai sydd wedi derbyn cymorth.

Agorwch a darllenwch y canllawiau i'ch helpu i gwblhau'r cais. Cliciwch yma i weld y canllawiau.

Ydych chi'n cytuno â'r amodau uchod?

Efallai y byddwch chi’n gallu gwneud cais am Grant o’r Gronfa Adferiad Diwylliannol, darllenwch y meini prawf cymhwysedd isod

Rydym wedi bod yn gweithio gyda nifer o bartneriaid ar ddylunio'r broses ymgeisio ar gyfer y gronfa i weithwyr llawrydd, ac wedi cadarnhau mai awdurdodau lleol fydd y partneriaid allweddol sy’n cyflawni hyn. Rydym am i gynifer o'r gymuned gweithwyr llawrydd i fod yn ymwybodol o'r gronfa hon a chael amser i wneud cais. O ganlyniad i hyn, bydd ceisiadau'n mynd yn fyw Ddydd Llun 5 Hydref. Darperir canllawiau ar sut i wneud cais cyn y dyddiad hwn, a byddwn yn disgwyl gwneud penderfyniadau ariannu drwy fis Hydref yn unol â'r cyllid drwy Gyngor Celfyddydau Cymru a chymorth i sefydliadau drwy Lywodraeth Cymru.

Bydd y gronfa’n cefnogi gweithwyr llawrydd sy’n gweithio yn y meysydd isod:

 • Y Celfyddydau
 • Digwyddiadau Celf a Threftadaeth
 • Diwydiannau Creadigol
 • Diwylliant a threftadaeth

Bydd angen i chi ddweud wrthym:

 • beth rydych chi’n ei wneud, amrywiaeth a math eich gwaith.
 • sut mae COVID-19 wedi effeithio ar eich incwm fel gweithiwr llawrydd oherwydd gorfod canslo gwaith nawr ac yn y dyfodol.

Bydd angen i chi ddarparu:

 • CV
 • Cyfriflen banc diweddar
 • Rhif Cyfeirnod Treth Unigryw (UTR) (os yw ar gael), neu os ydych chi'n gweithio o dan gontractau a dynnwyd o PAYE, tystiolaeth arall fel P60 neu brawf cyflogaeth ar gontractau tymor byr.
 • Prawf adnabod
 • Prawf cyfeiriad
 • Prawf o waith rhwng Ebrill 2019 – Gorffennaf 2020 a brawf o waith wedi’i ganslo rhwng Ebrill 2020 - Mawrth 2021

Efallai yr hoffech lofnodi adduned gweithwyr llawrydd gwirfoddol.

Os ydych wedi derbyn cymorth o'r Grant Busnesau Newydd lansiwyd ym mis Mehefin i helpu busnesau newydd i oroesi canlyniadau economaidd coronafirws (COVID-19) ni fyddwch yn gymwys am y grant hwn.

Rydym am dargedu'r rhai sydd wedi derbyn ychydig neu ddim cefnogaeth hyd yma. Mae'r cyllid hwn yn benodol ar gyfer is-sectorau a swyddi sydd wedi'u gorfodi i roi'r gorau i weithio a / neu sy'n wynebu ailgychwyn anodd oherwydd effaith cyfyngiadau Covid-19. Ni ddylai'r rhai mewn swyddi sydd wedi gallu parhau i weithio ar lefelau blaenorol neu yn agos at weithgaredd arferol (e.e. penseiri, dylunwyr graffig, dylunwyr gemau ac ati) gyda neu heb gefnogaeth ymgeisio.

Ni fydd y Gronfa hon yn cefnogi gweithwyr llawrydd sy'n gweithio yn y sector chwaraeon.

Dychwelyd i hafan is-wefan COVID-19

Mae’r grant hwn ond ar gael i fusnesau sy’n gallu darparu tystiolaeth sy’n bodloni’r meini prawf cymhwysedd hanes masnachu

Cliciwch yma am gyfleoedd cymorth ac adnoddau eraill i helpu busnesau drwy argyfwng COVID-19.

Mae’r grant hwn ond ar gael i helpu gyda’r costau a nodwyd

Cliciwch yma am gyfleoedd cymorth ac adnoddau eraill i helpu busnesau drwy argyfwng COVID-19.

Mewn amgylchiadau eithriadol ar gyfer ceisiadau a fydd yn fwy na £150,000 gall busnesau / sefydliadau ofyn am ganiatâd i wneud cais gyda rhesymeg glir a chyllideb gysylltiedig. Rhaid gwneud hyn o leiaf 5 diwrnod gwaith cyn dyddiad cau'r gronfa. Bydd cyfarwyddiadau cais mewn amgylchiadau eithriadol yn cael eu rhyddhau erbyn 5 Medi 2020.

Mae’r grant hwn ond ar gael i fusnesau neu sefydliadau sy’n perthyn i’r sectorau diwylliannol fel y’u diffiniwyd yn y cais hwn

Cliciwch yma am gyfleoedd cymorth ac adnoddau eraill i helpu busnesau drwy argyfwng COVID-19.

Mae’r grant hwn ond ar gael i fusnesau sy’n perthyn i’r sectorau diwylliannol fel y’u diffiniwyd yn y cais hwn.

Cliciwch yma am gyfleoedd cymorth ac adnoddau eraill i helpu busnesau drwy argyfwng COVID-19.

Os nad yw busnes yn bodloni’r meini prawf, yn meddu ar y wybodaeth a nodwyd ac yn derbyn amodau’r grant, ni all symud ymlaen i gyflwyno cais

Cliciwch yma am gyfleoedd eraill i gael cymorth ac adnoddau i helpu busnesau drwy argyfwng COVID-19.