Welsh Government

Beta Rydym wedi datblygu'r gwasanaeth hwn - rhowch eich adborth i ni

COVID 19

English

Gwiriwr Cymhwysedd Cymorth Busnes Cronfa Cadernid Economaidd COVID-19 – Gorffennaf ac Awst 2021

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cymorth brys pellach tan 31 Awst 2021 ar gyfer busnesau sy'n parhau i fod ar gau neu sydd wedi cael eu heffeithio'n negyddol sylweddol gan gyfyngiadau a ddangosir drwy lai o drosiant o 60% neu fwy o’i gymharu â mis Gorffennaf a mis Awst 2019.

Bydd y Gronfa Cadernid Economaidd yn darparu cymorth ar ffurf grantiau arian parod i fusnesau, mentrau cymdeithasol ac elusennau a busnesau cadwyn gyflenwi cysylltiedig sydd yn parhau i’w cael eu heffeithio’n negyddol sylweddol o ganlyniad i gyfyngiadau parhaus COVID-19. Bydd y grantiau'n helpu i dalu costau gweithredu (ac eithrio cyflogau staff) ar gyfer y cyfnod rhwng 1 Gorffennaf 2021 a 31 Awst 2021.

Yn benodol, bydd y gronfa’n cefnogi busnesau sydd naill ai:

 1. Yn ofynnol i aros ar gau gan gyfyngiadau parhaus rhwng 1 Gorffennaf 2021 a 31 Awst 2021
 2. Yn Ofod Digwyddiadau ac atyniadau wedi’u heffeithio'n negyddol sylweddol gan reoliadau ymbellhau cymdeithasol parhaus
 3. Busnesau eraill sydd ag >60% o effaith ar drosiant o ganlyniad uniongyrchol i gyfyngiadau parhaus ers 1 Mai ac nad oeddent yn gallu agor dan do cyn 17 Mai 2021
 4. Busnes cadwyn gyflenwi sy'n cynhyrchu 60% neu fwy o'i refeniw gwerthu gan fusnesau sy'n perthyn i gategorïau a), b) a/neu c)

Ac (yn berthnasol i bawb):
Wedi cael effaith negyddol sylweddol drwy lai o drosiant o 60% neu fwy ym mis Gorffennaf ac Awst 2021 o'i gymharu â mis Gorffennaf a mis Awst 2019 a achoswyd yn uniongyrchol gan gyfyngiadau parhaus COVID-19.

Bydd unrhyw gyllid Covid 19 yn y dyfodol a allai fod ar gael ar gyfer grwpiau neu sectorau penodol yn ystyried cyllid a ddyfernwyd o dan y rownd bresennol o'r Gronfa Cadernid Economaidd. Gall hyn arwain at addasiad neu ddidyniad o dan unrhyw rhaglenni cymorth newydd.

Gallwch ddefnyddio'r offeryn hwn i wirio eich cymhwysedd ar gyfer y pecyn pellach hwn o gymorth.

 • Mae ceisiadau ar gyfer y Gronfa Cadernid Economaidd GYDA THROSIANT O FWY NA £85K nawr yn agored. Mi fyddan yn cau am 12pm Dydd Mawrth 27 Gorffennaf 2021.

 • Bydd Awdurdodau Lleol ledled Cymru yn agor ceisiadau ar gyfer y busnesau hynny sy'n gymwys GYDA THROSIANT LLAI NA £85K ar 26 Gorffennaf 2021. Bydd y grant hwn ar agor tan 9 Awst 2021.

Mae ffynonellau eraill o gefnogaeth yn ystod y pandemig i'w gweld ar dudalennau Covid-19 Busnes Cymru.

Darllenwch y Cwestiynau Cyffredin i gael gwybod mwy.

Y Cynllun Cadw Swyddi
Wrth wneud cais am y grant hwn dylech hefyd fod wedi ystyried y Cynllun Cadw Swyddi (a elwir hefyd yn gynllun ffyrlo) sydd bellach wedi'i ymestyn i 30 Medi 2021. Ers 1 Tachwedd, gall gweithwyr gael eu rhoi ar ffyrlo am y cyfan neu ran o'u horiau arferol, a gallwch hawlio ar gyfer unrhyw un a gyflogir ar 30 Hydref 2020 gyda chyflwyniad RTI Talu Wrth Ennill (PAYE) rhwng 20 Mawrth 2020 a 30 Hydref 2020.

Gellir cyflwyno hawliadau hyd at 14 diwrnod ymlaen llaw, a byddwch yn derbyn y taliad a rhaid i chi drosglwyddo hyn i'ch cyflogai. Mae manylion llawn y cynllun a sut i wneud cais i'w gweld ar dudalen Y Cynllun Cadw Swyddi. Sicrhewch eich bod yn rhoi'r holl staff cymwys ar ffyrlo am eu holl oriau arferol na weithir i leihau’r golled mewn incwm.

Os oes unrhyw faterion hygyrchedd a allai eich atal rhag cwblhau ffurflen gais ar-lein, ffoniwch y ddesg gymorth ar 03000 6 03000 neu defnyddiwch y dudalen Cysylltwch â ni, fel arall, dechreuwch yr adnodd a dilynwch y canllaw syml cam wrth gam.

You currently have JavaScript disabled. Click "Dechrau arni" below to automatically scroll to the first step. click the relevant answers to the questions to automatically scroll to the next step after that. Press "back" in your browser at any time to return to the Blaenorol step.

Dechrau arni

Cyn 4 Mawrth 2020, oeddech chi’n derbyn taliad am nwyddau neu wasanaethau ar gyfer busnes sydd â chanolfan neu sy'n gweithredu yng Nghymru?

Rhaid i fusnesau a sefydliadau fod wedi derbyn taliadau am nwyddau neu wasanaethau cyn 4 Rhagfyr 2020 i fod yn gymwys i gael arian

Am gefnogaeth ac adnoddau cymorth eraill i helpu busnesau drwy argyfwng COVID-19, yna edrychwch ar y wybodaeth ar ein r tudalennau Canfod Cymorth.

A oes o leiaf un o'r meini prawf isod yn effeithio ar eich busnes?

a) Yn ofynnol i aros ar gau gan gyfyngiadau parhaus rhwng 1 Gorffennaf 2021 a 31 Awst 2021

b) Yn Ofod Digwyddiadau ac atyniadau wedi’u heffeithio'n negyddol sylweddol gan reoliadau ymbellhau cymdeithasol parhaus

c) Busnesau eraill sydd ag >60% o effaith ar drosiant o ganlyniad uniongyrchol i gyfyngiadau parhaus ers 1 Mai ac nad oeddent yn gallu agor dan do cyn 17 Mai 2021

d) Busnes cadwyn gyflenwi sy'n cynhyrchu 60% neu fwy o'i refeniw gwerthu gan fusnesau sy'n perthyn i gategorïau a), b) a/neu c)

(Darllenwch y canllawiau a Chwestiynau Cyffredin i gael rhagor o wybodaeth)

Mae’r cyllid ond ar gyfer busnesau sy'n medru bodloni’r meini prawf

Ar gyfer cyfleoedd o gefnogaeth ac adnoddau cymorth eraill i helpu busnesau drwy argyfwng COVID-19, yna edrychwch ar y wybodaeth ar ein tudalennau Canfod Cymorth.

A allwch ddatgan effaith negyddol sylweddol ar eich busnes o drosiant is o 60% neu fwy rhwng Gorffennaf 2021 ac Awst 2021 o'i gymharu â mis Gorffennaf a mis Awst 2019* o ganlyniad i’r cyfyngiadau parhaus.

(* Darllenwch y canllawiau a Chwestiynau Cyffredin i gael rhagor o wybodaeth)

Mae’r cyllid ond ar gael ar gyfer cefnogi heriau gweithredol ac ariannol o ganlyniad i effaith negyddol sylweddol ar eich busnes o drosiant is o 60% neu fwy rhwng Gorffennaf 2021 ac Awst 2021 o'i gymharu â mis Gorffennaf a mis Awst 2019 o ganlyniad i’r cyfyngiadau parhaus.

Ar gyfer cyfleoedd o gefnogaeth ac adnoddau cymorth eraill i helpu busnesau drwy argyfwng COVID-19, yna edrychwch ar y wybodaeth ar ein tudalennau Canfod Cymorth.

Ydy’r busnes yn bodloni un o’r pedwar maen prawf isod:

 • cwmni cofrestredig gyda Thŷ’r Cwmnïau neu'r Comisiwn Elusennau gyda throsiant dros £85,000
 • wedi’i gofrestru ar gyfer TAW gyda throsiant uwch na £85,000
 • sector wedi’i eithrio o TAW gyda throsiant uwch na £85,000, gweler manylion eithriadau TAW.
 • Partneriaeth wedi'i chyfansoddi'n ac yn masnachu’n llawn, cwmni buddiannau cymunedol, cymdeithas gydweithredol neu glwb chwaraeon amatur cymunedol

Oes gennych chi drosiant blynyddol llai na £85,000?

Rhaid i fusnesau a sefydliadau fodloni'r meini prawf strwythur i fod yn gymwys i gael cyllid.

Am gefnogaeth ac adnoddau cymorth eraill i helpu busnesau drwy argyfwng COVID-19, yna edrychwch ar y wybodaeth ar ein tudalennau Canfod Cymorth.

Gofynnir i fusnesau cymwys sydd â throsiant o lai na £85,000 wneud cais drwy eu hawdurdod lleol

Bydd ystod o symiau grant penodedig ar gael i dalu costau gweithredu rhwng 1 Gorffennaf 2021 a 31 Awst 2021. Mae'r symiau grant penodedig yn seiliedig ar nifer y staff Cyfwerth ag Amser Llawn (FTE) a gyflogir gan y busnes (a all gynnwys y perchennog) fel a ganlyn:

Nifer o FTE a)- Wedi gorfod aros ar gau neu’n methu â masnachu oherwydd y cyfyngiadau parhaus rhwng 1 Gorffennaf 2021 a 31 Awst 2021 b)- Yn Ofod Digwyddiadau ac atyniadau wedi’u heffeithio'n ddifrifol gan reoliadau ymbellhau cymdeithasol parhaus c) - Busnesau eraill sydd ag >60% o effaith ar drosiant o ganlyniad uniongyrchol i gyfyngiadau parhaus ers 1 Mai ac nad oeddent yn gallu agor dan do cyn 17 Mai 2021 Busnes cadwyn gyflenwi sy'n cynhyrchu 60% neu fwy o'i refeniw gwerthu gan fusnesau sy'n perthyn i gategorïau a), b) a/neu c) Sole Traders without a property (LA delivery only < 85k TO) Impacted by >60%
1-3 FTE £5,000 £3,500 £2,500 £2,500 £1,000
4-9 FTE £10,000 £7,000 £5,000 £5,000


 • Bydd Awdurdodau Lleol ledled Cymru yn agor ceisiadau ar gyfer y busnesau hynny sy'n gymwys GYDA THROSIANT LLAI NA £85K ar 26 Gorffennaf 2021. Bydd y grant hwn ar agor tan 9 Awst 2021.

A yw'r busnes yn talu gweithwyr drwy gynllun cofrestredig Talu Wrth Ennill, a all gynnwys y Cyfarwyddwyr/Perchnogion os ydynt yn gyflogai i'r cwmni a ddynodwyd gan strwythur Talu wrth Ennill (nid difidend)?

Rhaid i fusnesau a sefydliadau fodloni'r meini prawf strwythur Talu Wrth Ennill i fod yn gymwys i gael cyllid

Am gefnogaeth ac adnoddau cymorth eraill i helpu busnesau drwy argyfwng COVID-19 yna edrychwch ar y wybodaeth ar ein tudalennau Canfod Cymorth.

Bydd ystod o symiau grant penodedig ar gael i dalu costau gweithredu rhwng 1 Gorffennaf 2021 a 31 Awst 2021. Mae'r symiau grant penodedig yn seiliedig ar nifer y staff Cyfwerth ag Amser Llawn (FTE) a gyflogir gan y busnes fel a ganlyn:

Nifer o FTE a)- Wedi gorfod aros ar gau neu’n methu â masnachu oherwydd y cyfyngiadau parhaus rhwng 1 Gorffennaf 2021 a 31 Awst 2021 b)- Yn Ofod Digwyddiadau ac atyniadau wedi’u heffeithio'n ddifrifol gan reoliadau ymbellhau cymdeithasol parhaus c) - Busnesau eraill sydd ag >60% o effaith ar drosiant o ganlyniad uniongyrchol i gyfyngiadau parhaus ers 1 Mai ac nad oeddent yn gallu agor dan do cyn 17 Mai 2021 Busnes cadwyn gyflenwi sy'n cynhyrchu 60% neu fwy o'i refeniw gwerthu gan fusnesau sy'n perthyn i gategorïau a), b) a/neu c)
1-3 FTE £5,000 £3,500 £2,500 £2,500
4-9 FTE £10,000 £7,000 £5,000 £5,000
10-49 FTE £15,000 £12,000 £7,500 £7,500
50-99 FTE £20,000 £15,000 £10,000 £10,000
100+ FTE £25,000 £20,000 £15,000 £15,000

Gweler y canllawiau am ragor o wybodaeth.

Efallai y gallwch wneud cais i Gronfa Cadernid COVID-19.

 • Mae ceisiadau ar gyfer y Gronfa Cadernid Economaidd GYDA THROSIANT O FWY NA £85K nawr yn agored. Mi fyddan yn cau am 12pm Dydd Mawrth 27 Gorffennaf 2021.

Darllenwch y meini prawf cymhwysedd isod ar gyfer Cymorth Brys Gorffennaf Awst y Gronfa Cadernid Economaidd COVID-19.

Meini prawf cymhwysedd a'r wybodaeth sydd ei hangen i wneud cais:

 • Darperir cadarnhad nad oes cais wedi’i wneud am gyllid gan unrhyw ffynhonnell cyllid grant arall nad oes angen ei dalu yn ôl dan ofal Llywodraeth Cymru;
 • Gostyngiad o fwy na 60% mewn trosiant rhwng 1 Gorffennaf a 31 Awst 2021;
 • Trosiant blynyddol o o leiaf £85,000
 • Mae'r cyfeiriad gweithredu yng Nghymru ac mae ganddo weithwyr yng Nghymru
 • Cwrdd ag un o'r tri isod:
  • cwmni cofrestredig gyda Thŷ’r Cwmnïau neu'r Comisiwn Elusennau gyda throsiant dros £85,000
  • wedi’i gofrestru ar gyfer TAW gyda throsiant uwch na £85,000
  • sector wedi’i eithrio o TAW gyda throsiant uwch na £85,000, gweler manylion eithriadau TAW.
  • Partneriaeth wedi'i chyfansoddi'n ac masnachu’n llawn, cwmni buddiannau cymunedol, cymdeithas gydweithredol neu glwb chwaraeon amatur cymunedol
 • Bod cynllun busnes cynaliadwy yn bodoli i fasnachu y tu hwnt i bandemig COVID-19;
 • Bydd gofyn i chi ddangos eich bod naill ai eisoes wedi cael arian gan eich banc (gan gynnwys y cynnig gan Fanc Busnes Prydain), neu eich bod wedi nodi pam nad ydych wedi llwyddo, er enghraifft cais gohiriedig
 • Bydd gennych ddigon o gyfalaf gweithio ar gael i barhau yn ddiddyled a pharhau/ail-ddechrau masnachu
 • Cadarnhau na fydd diswyddiadau gorfodol yn y dyfodol yn cael eu gwneud cyn belled â bod y Cynllun Cadw Swyddi drwy gyfnod Coronafeirws ar waith
 • Disgwylir i fusnesau a sefydliadau sy'n ymgeisio alinio ag ethos ac egwyddorion y Contract Economaidd, a gwneud y defnydd gorau posib o'r Cynllun Cadw Swyddi ar gyfer pob gweithiwr cymwys.
 • Ni all cyfanswm yr holl Grantiau a dderbyniwyd yn ystod y 12 mis diwethaf fod yn fwy na 100% o’r trosiant flynyddol mewn blwyddyn fasnachu arferol (cyn pandemig).
 • Wrth gyflwyno cais i’r Gronfa Cadernid rwy'n fodlon i fanylion fy nghais gael eu rhannu, yn dilyn cymeradwyaeth GDPR, gyda phartneriaid cyflenwi’r cynllun (Awdurdodau Lleol a Busnes Cymru)
 • Os ydw i’n llwyddiannus, rwy'n hapus i enw fy musnes gael ei gyhoeddi ar restr derbynwyr cymorth ar wefan Llywodraeth Cymru.

Byddwch yn barod gyda’r wybodaeth ganlynol cyn agor y ffurflen ar-lein:

 • Rhif cofrestru TAW (Os yw'n berthnasol)
 • Rhif Cofrestru’r Cwmni neu Rif y Comisiwn Elusennau (os yw'n berthnasol):
 • Y Sector y mae'r busnes yn gweithio ynddo
 • Nifer y Cyflogeion
 • Trosiant Blynyddol
 • Manylion cyfrif banc – Cod Didoli a rhif Cyfrif
 • Pa gronfeydd cymorth COVID-19 yr ydych wedi gwneud cais amdanynt neu wedi cael eich derbyn ar eu cyfer.

Cofiwch nad yw’r gweithgareddau canlynol yn gymwys am gyllid gan y cynllun hwn:

 • dibenion pleidiau gwleidyddol;
 • hyrwyddo safbwyntiau seciwlar, crefyddol neu wleidyddol;
 • gamblo;
 • pornograffi;
 • cynnig gwasanaethau rhywiol;
 • unrhyw fath o weithgareddau anghyfreithlon; neu
 • unrhyw fath o weithgarwch a allai ddwyn anfri ar Lywodraeth Cymru yn ein barn ni.

Nid yw busnesau sydd â'u pencadlys wedi’u lleoli mewn ‘hafanau treth’ yn gymwys i gael arian gan y Gronfa Cadernid Economaidd. At ddibenion y cynllun hwn, y gwledydd sy’n ‘hafanau treth’ 100% yw:

 • Ynysoedd Prydeinig y Wyryf
 • Bermuda
 • Ynysoedd Cayman
 • Bahamas
 • Ynys Manaw
 • Ynysoedd Turks a Caicos
 • Anguilla

Dalier sylw

 • Bydd unrhyw gyllid Covid 19 yn y dyfodol a allai fod ar gael ar gyfer grwpiau neu sectorau penodol yn ystyried cyllid a ddyfernwyd o dan y rownd bresennol o'r Gronfa Cadernid Economaidd. Gall hyn arwain at addasiad neu ddidyniad o dan unrhyw rhaglenni cymorth newydd
 • Mae derbyn y Cais am gyllid yn ddewisol heb unrhyw broses apelio.
 • Rhaid i'r Cais gael ei gwblhau gan Lofnodwr Awdurdodedig y busnes. Gall Llofnodwr Awdurdodedig fod yn un o'r canlynol:
  • Cyfarwyddwr: cyfarwyddwr cofrestredig cwmni;
  • Ymddiriedolwr: ymddiriedolwr elusen cofrestredig;
  • Partner: partner dynodedig/aelod o bartneriaeth atebolrwydd cyfyngedig neu bartner cyfreithiol o fewn busnes;
  • Perchennog: perchennog busnes.

Ydych chi wedi darllen y l canllawiau ac yn cytuno i'r amodau uchod?

Os nad yw busnes yn bodloni’r meini prawf, yn meddu ar y wybodaeth a nodwyd ac yn derbyn amodau’r grant, ni all symud ymlaen i gyflwyno cais

Gallwch fynd i dudalen Covid-19 Busnes Cymru ar gyfer cyfleoedd ac adnoddau cymorth eraill i helpu busnesau drwy argyfwng COVID-19