Welsh Government

Beta Rydym wedi datblygu'r gwasanaeth hwn - rhowch eich adborth i ni

COVID 19

English

Gwiriwr Cymhwysedd Cymorth Busnes Cronfa Cadernid Economaidd COVID-19: Rhagfyr 2021 – Chwefror 2022

Mae'r Gronfa Cadernid Economaidd wedi'i thargedu at fusnesau a sefydliadau yn y sectorau lletygarwch, hamdden ac atyniadau a'u cadwyni cyflenwi, sydd wedi'u heffeithio’n sylweddol gan ostyngiad o fwy na 50% o drosiant rhwng 13 Rhagfyr 2021 a 14 Chwefror 2022.

Amcan y gronfa yw ategu mesurau ymateb Covid-19 eraill i gefnogi busnesau, mentrau cymdeithasol a sefydliadau elusennol yng Nghymru.

Bydd y Gronfa yn cefnogi:

 1. Busnesau wedi cael eu heffeithio rhwng 13 Rhagfyr 2021 a 14 Chwefror 2022 ac wedi cau oherwydd y rheoliadau ar 26 Rhagfyr 2021
 2. Gofod Digwyddiadau ac atyniadau wedi’u heffeithio'n ddifrifol gan gyfyngiadau rhwng 13 Rhagfyr 2021 a 14 Chwefror 2022.
 3. c) Busnesau eraill o'r sectorau lletygarwch, hamdden ac atyniadau a'u cadwyn gyflenwi* sydd wedi cael eu heffeithio'n sylweddol efo dros 50% o'r effaith ar drosiant rhwng 13 Rhagfyr 2021 a 14 Chwefror 2022. * Diffinnir busnesau'r gadwyn gyflenwi fel busnes sy'n cynhyrchu 60% neu fwy o'i refeniw gwerthiant gan fusnesau y mae'r cyfyngiadau'n effeithio'n uniongyrchol arnynt.

Ac (yn berthnasol i bawb):

 • Wedi cael eu heffeithio yn sylweddol drwy lai o drosiant o 50% neu fwy rhwng mis Rhagfyr 2021 a Chwefror 2022 o'i gymharu â mis Rhagfyr 2019 a mis Chwefror 2020.

Bydd unrhyw gyllid Covid 19 yn y dyfodol a allai fod ar gael ar gyfer grwpiau neu sectorau penodol yn ystyried cyllid a ddyfernir o dan y rownd hon o'r Gronfa Cadernid Economaidd. Gall hyn arwain at addasiad neu ddidyniad mewn unrhyw gynlluniau yn y dyfodol

Gallwch ddefnyddio'r offeryn hwn i wirio'ch cymhwysedd ar gyfer y pecyn pellach hwn o gymorth.

Mae’r ceisiadau a weinyddir gan Llywodraeth Cymru am y Gronfa Cadernid Economaidd Gyda throsiant uwch na £85,000 nawr ar agor ac yn parhau ar agor hyd at 4pm ar 1 Chwefror 2022.

Bwriad y gwiriwr hwn yw gwirio eich bod yn gymwys i gael y Gronfa Cadernid Economaidd. Os nad ydych yn gymwys efallai y byddwch yn dal i fod yn gymwys i gael cymorth gan yr Awdurdod Lleol. Edrychwch ar wefan eich Awdurdod Lleol am fanylion.

Mae Awdurdodau Lleol ledled Cymru wedi agor ceisiadau ar gyfer y busnesau hynny sydd ddim yn gymwys i gael cymorth Cyfradd Ardrethi Annomestig gyda throsiant is na £85,000 a fydd yn parhau ar agor am bythefnos cyfan.

Bydd Awdurdodau Lleol yn darparu cyfradd Ardrethi Annomestig (cronfa grant gysylltiedig i fusnesau sy'n talu ardrethi ym maes manwerthu nad yw'n hanfodol, lletygarwch, hamdden a thwristiaeth). Ni fydd proses ymgeisio ar gyfer yr elfen hon, fodd bynnag er mwyn derbyn taliadau rhaid i fusnesau gofrestru gyda'u hawdurdod lleol i gadarnhau eu manylion. Mae'r cofrestriad ar gyfer y gronfa sy'n gysylltiedig ag Ardrethi Annomestig bellach ar agor tan 14 Chwefror 2022. Bydd y taliadau rhwng £2,000 a £6,000 ac yn dibynnu ar werth ardrethol yr eiddo.

Darllenwch y Cwestiynau Cyffredin i gael gwybod mwy. Fydd hyn yn cynnwys gwybodaeth ar gyfer busnesau a ddechreuwyd yn ddiweddar.

Mae ffynonellau eraill o gefnogaeth yn ystod y pandemig i'w gweld ar dudalennau Covid-19 Busnes Cymru.

Os oes unrhyw faterion hygyrchedd a allai eich atal rhag cwblhau ffurflen gais ar-lein, ffoniwch y llinell gymorth ar 03000 6 03000 neu defnyddiwch y dudalen Cysylltwch â ni, fel arall, dechreuwch yr offeryn a dilynwch y canllaw syml cam wrth gam.

You currently have JavaScript disabled. Click "Get started" below to automatically scroll to the first step. click the relevant answers to the questions to automatically scroll to the next step after that. Press "back" in your browser at any time to return to the previous step.

Dechrau Arni

Cyn 1 Medi 2021, oeddech chi’n derbyn taliad am nwyddau neu wasanaethau ar gyfer busnes sydd â chanolfan sy'n gweithredu yng Nghymru?

Rhaid i fusnesau a sefydliadau fod wedi derbyn taliadau am nwyddau neu wasanaethau cyn 1 Medi 2021 i fod yn gymwys i gael arian.

Am ragor o wybodaeth, arweiniad a chymorth i helpu busnesau drwy argyfwng COVID-19 edrychwch ar y wybodaeth ar ein tudalennau Canfod Cymorth.

A oes o leiaf un o'r meini prawf isod yn effeithio ar eich busnes?

 • Wedi cael ei heffeithio rhwng 13 Rhagfyr 2021 a 14 Chwefror 2022 ac wedi cau oherwydd y rheoliadau ar 26 Rhagfyr 2021
 • Yn Ofod Digwyddiadau ac atyniadau wedi’u heffeithio'n sylweddol gan gyfyngiadau rhwng 13 Rhagfyr 2021 a 14 Chwefror 2022.
 • Busnesau eraill o'r sectorau lletygarwch, hamdden ac atyniadau a'u cadwyn gyflenwi* sydd wedi cael eu heffeithio'n sylweddol efo dros 50% o'r effaith ar drosiant rhwng 13 Rhagfyr 2021 a 14 Chwefror 2022. * Diffinnir busnesau'r gadwyn gyflenwi fel busnes sy'n cynhyrchu 60% neu fwy o'i refeniw gwerthiant gan fusnesau y mae'r cyfyngiadau'n effeithio'n uniongyrchol arnynt.

(Darllenwch y canllawiau a Chwestiynau Cyffredin i gael rhagor o wybodaeth)

Mae’r cyllid ond ar gyfer busnesau sy'n medru bodloni’r meini prawf.

Am ragor o wybodaeth, arweiniad a chymorth i helpu busnesau drwy argyfwng COVID-19, yna edrychwch ar y wybodaeth ar ein tudalennau Canfod Cymorth.

A yw'r busnes wedi cael eu heffeithio yn sylweddol drwy lai o drosiant o 50% neu fwy rhwng mis Rhagfyr 2021 a mis Chwefror 2022 o'i gymharu â mis Rhagfyr 2019 a mis Chwefror 2020?

(* Darllenwch y canllawiau a Chwestiynau Cyffredin am ragor o wybodaeth)

Mae’r cyllid ond ar gael ar gyfer cefnogi heriau gweithredol ac ariannol o ganlyniad i effaith sylweddol ar eich busnes o drosiant is o 50% neu fwy rhwng Rhagfyr 2021 a Chwefror 2022 o'i gymharu â mis Rhagfyr 2019 a mis Chwefror 2020.

Am ragor o wybodaeth, arweiniad a chymorth i helpu busnesau drwy argyfwng COVID-19, yna edrychwch ar y wybodaeth ar ein tudalennau Canfod Cymorth.

Ydy’r busnes yn bodloni un o’r tri meini prawf isod:

 • cwmni cofrestredig gyda Thŷ’r Cwmnïau neu'r Comisiwn Elusennau gyda throsiant dros £85,000
 • wedi’i gofrestru ar gyfer TAW gyda throsiant uwch na £85,000
 • sector wedi’i eithrio o TAW gyda throsiant uwch na £85,000, gweler manylion eithriadau TAW.

Cymorth a ddarparwyd gan yr Awdurdod Lleol

Bydd Awdurdodau Lleol yn darparu cronfa grant sy'n gysylltiedig ag Ardrethi Annomestig i fusnesau manwerthu, lletygarwch, hamdden a thwristiaeth nad ydynt yn talu trethi. Ni fydd proses ymgeisio ar gyfer yr elfen hon, fodd bynnag, er mwyn derbyn taliadau rhaid i fusnesau gofrestru gyda'u hawdurdod lleol i gadarnhau eu manylion. Mae'r cofrestriad ar gyfer y gronfa sy'n gysylltiedig ag Ardrethi Annomestig bellach ar agor tan 14 Chwefror 2022. Bydd y taliadau rhwng £2,000 a £6,000 ac yn dibynnu ar werth ardrethol yr eiddo.

Mae'r Awdurdodau Lleol ledled Cymru hefyd yn darparu y gronfa argyfwng busnes ar gyfer busnesau sy'n anghymwys i gael cymorth ardrethi a throsiant o lai na £85000 drwy broses ymgeisio fer. Bydd unig fasnachwyr, gweithwyr llawrydd a gyrwyr tacsis yn gallu gwneud cais am £1,000 a gall busnesau sy'n cyflogi pobl wneud cais am £2,000. Mae'r ceisiadau hyn wedi agor a byddant yn parhau ar agor am bythefnos lawn.

Mae'r cyllid hwn hefyd ar gael i weithwyr llawrydd yn y sectorau creadigol.

Edrychwch ar wefan eich Awdurdod Lleol am ddiweddariadau a mwy o fanylion.

A yw'r busnes yn talu gweithwyr drwy gynllun cofrestredig Talu Wrth Ennill, a all gynnwys y Cyfarwyddwyr/Perchnogion os ydynt yn gyflogai i'r cwmni a ddynodwyd gan strwythur Talu Wrth Ennill (nid difidend)?

Rhaid i fusnesau a sefydliadau fodloni'r meini prawf strwythur Talu Wrth Ennill i fod yn gymwys i gael cyllid.

Am ragor o wybodaeth, arweiniad a chymorth i helpu busnesau drwy argyfwng COVID-19 yna edrychwch ar y wybodaeth ar ein tudalennau Canfod Cymorth.

Bydd ystod o symiau grant penodedig ar gael i dalu costau gweithredu rhwng 13 Rhagfyr 2021 a 14 Chwefror 2021. Mae'r symiau grant penodedig yn seiliedig ar nifer y staff Cyfwerth ag Amser Llawn (FTE) a gyflogir gan y busnes fel a ganlyn:

Nifer o FTE Busnes wedi cau gan reoliad 26 Rhagfyr Gofod digwyddiadau ac atyniadau Busnes arall gyda chyfyngiadau
1-3 £5,000 £3,500 £2,500
4-9 £10,000 £7,000 £5,000
10-49 £15,000 £12,000 £7,500
50-99 £20,000 £15,000 £10,000
100+ £25,000 £20,000 £15,000

Gweler y canllawiau am ragor o wybodaeth.

Efallai y gallwch wneud cais i Gronfa Cadernid COVID-19.

Mae ceisiadau ar gyfer y Gronfa Cadernid Economaidd Gyda throsiant uwch na £85,000 nawr ar agor ac yn parhau ar agor hyd 4pm ar 1 Chwefror 2022.

Darllenwch y meini prawf cymhwysedd isod ar gyfer Rhagfyr 2021 Chwefror 2022 y Gronfa Cadernid Economaidd COVID-19.

Meini prawf cymhwysedd a'r wybodaeth sydd ei hangen i wneud cais:

 • Darperir cadarnhad nad oes cais wedi’i wneud am gyllid gan unrhyw ffynhonnell cyllid grant arall nad oes angen ei dalu yn ôl dan ofal Llywodraeth Cymru;
 • Gostyngiad o fwy na 50% mewn trosiant rhwng 13 Rhagfyr 2021 a 14 Chwefror 2022;
 • Trosiant blynyddol o o leiaf £85,000
 • Mae'r cyfeiriad gweithredu yng Nghymru ac mae ganddo weithwyr yng Nghymru
 • Cwrdd ag un o'r pedwar isod:
  • cwmni cofrestredig gyda Thŷ’r Cwmnïau neu'r Comisiwn Elusennau gyda throsiant dros £85,000
  • wedi’i gofrestru ar gyfer TAW gyda throsiant uwch na £85,000
  • sector wedi’i eithrio o TAW gyda throsiant uwch na £85,000, gweler manylion eithriadau TAW.
 • Bod cynllun busnes cynaliadwy yn bodoli i fasnachu y tu hwnt i bandemig COVID-19;
 • Bydd gofyn i chi ddangos eich bod naill ai eisoes wedi cael arian gan eich banc (gan gynnwys y cynnig gan Fanc Busnes Prydain), neu eich bod wedi nodi pam nad ydych wedi llwyddo, er enghraifft cais gohiriedig
 • Bydd gennych ddigon o gyfalaf gweithio ar gael i barhau yn ddiddyled a pharhau/ail-ddechrau masnachu
 • Cadarnhau na fydd diswyddiadau gorfodol yn y dyfodol yn cael eu gwneud.
 • Disgwylir i fusnesau a sefydliadau sy'n ymgeisio alinio ag ethos ac egwyddorion y Contract Economaidd.
 • Ni all cyfanswm yr holl Grantiau a dderbyniwyd yn ystod y 12 mis diwethaf fod yn fwy na 100% o’r trosiant flynyddol mewn blwyddyn fasnachu arferol (cyn pandemig).
 • Wrth gyflwyno cais i’r Gronfa Cadernid rydych yn fodlon i fanylion eich cais gael eu rhannu, yn dilyn cymeradwyaeth GDPR, gyda phartneriaid cyflenwi’r cynllun (Awdurdodau Lleol a Busnes Cymru)
 • Os ydych yn llwyddiannus rydych yn hapus i enw eich busnes gael ei gyhoeddi ar restr derbynwyr cymorth ar wefan Llywodraeth Cymru.

Byddwch yn barod gyda’r wybodaeth ganlynol cyn agor y ffurflen ar-lein:

 • Rhif cofrestru TAW (Os yw'n berthnasol)
 • Rhif Cofrestru’r Cwmni neu Rif y Comisiwn Elusennau (os yw'n berthnasol)
 • Y Sector y mae'r busnes yn gweithio ynddo
 • Nifer y Cyflogeion
 • Trosiant Blynyddol
 • Manylion cyfrif banc – Cod Didoli a rhif Cyfrif
 • Pa gronfeydd cymorth COVID-19 yr ydych wedi gwneud cais amdanynt neu wedi cael eich derbyn ar eu cyfer

Cofiwch nad yw’r gweithgareddau canlynol yn gymwys am gyllid gan y cynllun hwn:

 • dibenion pleidiau gwleidyddol;
 • hyrwyddo safbwyntiau seciwlar, crefyddol neu wleidyddol
 • gamblo;
 • pornograffi;
 • cynnig gwasanaethau rhywiol
 • unrhyw fath o weithgareddau anghyfreithlon; neu
 • unrhyw fath o weithgarwch a allai ddwyn anfri ar Lywodraeth Cymru yn ein barn ni

Nid yw busnesau sydd â'u pencadlys wedi’u lleoli mewn ‘hafanau treth’ yn gymwys i gael arian gan y Gronfa Cadernid Economaidd. At ddibenion y cynllun hwn, y gwledydd sy’n ‘hafanau treth’ 100% yw:

 • Ynysoedd Prydeinig y Wyryf
 • Bermuda
 • Ynysoedd Cayman
 • Bahamas
 • Ynys Manaw
 • Ynysoedd Turks a Caicos
 • Anguilla

Dalier sylw

 • Bydd unrhyw gyllid Covid 19 yn y dyfodol a allai fod ar gael ar gyfer grwpiau neu sectorau penodol yn ystyried cyllid a ddyfernwyd o dan y rownd bresennol o'r Gronfa Cadernid Economaidd. Gall hyn arwain at addasiad neu ddidyniad o dan unrhyw rhaglenni cymorth newydd
 • Mae derbyn y Cais am gyllid yn ddewisol heb unrhyw broses apelio
 • Rhaid i'r Cais gael ei gwblhau gan Lofnodwr Awdurdodedig y busnes. Gall Llofnodwr Awdurdodedig fod yn un o'r canlynol:
  • Cyfarwyddwr: cyfarwyddwr cofrestredig cwmni;
  • Ymddiriedolwr: ymddiriedolwr elusen cofrestredig;
  • Partner: partner dynodedig/aelod o bartneriaeth atebolrwydd cyfyngedig neu bartner cyfreithiol o fewn busnes;
  • Perchennog: perchennog busnes.

Ydych chi wedi darllen y canllawiau ac yn cytuno i'r amodau uchod?

Dychwelyd i dudalen Hafan Covid-19

Os nad yw busnes yn bodloni’r meini prawf, yn meddu ar y wybodaeth a nodwyd ac yn derbyn amodau’r grant, ni all symud ymlaen i gyflwyno cais.

Gallwch fynd i dudalen Covid-19 Busnes Cymru am ragor o wybodaeth, arweiniad a chymorth i helpu busnesau drwy argyfwng COVID-19