Welsh Government

Beta Rydym wedi datblygu'r gwasanaeth hwn - rhowch eich adborth i ni

COVID 19

English

Gwiriwr Cymhwysedd Cymorth Busnes Cronfa Cadernid Economaidd COVID-19 – Mai a Mehefin 2021

Mae Llywodraeth Cymru yn sicrhau bod pecyn pellach o gymorth busnes ar gael drwy'r Gronfa Cadernid Economaidd. Bydd y gronfa’n darparu cymorth ar ffurf grantiau arian parod i fusnesau, mentrau cymdeithasol ac elusennau a busnesau cadwyn gyflenwi cysylltiedig sydd wedi cael effaith negyddol sylweddol o ganlyniad i gyfyngiadau parhaus COVID-19. Bydd y grantiau'n helpu i dalu costau gweithredu (ac eithrio cyflogau staff) ar gyfer y cyfnod rhwng 1 Mai 2021 a 30 Mehefin 2021.

Yn benodol, bydd y gronfa’n cefnogi busnesau sydd naill ai:

 1. Yn gorfod aros ar gau gan gyfyngiadau parhaus rhwng 1 Mai 2021 a 30 Mehefin 2021
 2. Methu agor dan do rhwng 1 Mai 2021 a 17 Mai 2021
 3. Lleoliad sy'n darparu ar gyfer priodasau yn unig sydd â chapasiti cyfyngiedig o 30 o westeion.
 4. Yn fusnes cadwyn gyflenwi sy'n cynhyrchu 60% neu fwy o'i refeniw gwerthu gan fusnesau sy'n perthyn i gategorïau a) b) neu c)

Ac (yn berthnasol i bawb):
Wedi cael effaith negyddol sylweddol drwy lai o drosiant o 60% neu fwy ym mis Mai 2021 a Mehefin 2021 o'i gymharu â mis Mai 2019 a mis Mehefin 2019 a achoswyd yn uniongyrchol gan gyfyngiadau parhaus COVID-19.

Bydd unrhyw gyllid Covid 19 yn y dyfodol a allai fod ar gael ar gyfer grwpiau neu sectorau penodol yn ystyried cyllid a ddyfernwyd o dan y rownd bresennol o'r Gronfa Cadernid Economaidd. Gall hyn arwain at addasiad neu ddidyniad o dan unrhyw rhaglenni cymorth newydd.

Gallwch ddefnyddio'r offeryn hwn i wirio eich cymhwysedd ar gyfer y pecyn pellach hwn o gymorth.

 • Mae ceisiadau am Gronfa Gwydnwch Economaidd COVID-19 gyda throsiant o fwy na £ 85k bellach ar gau.
 • Mae Awdurdodau Lleol ledled Cymru yn dal i dderbyn ceisiadau ar gyfer y busnesau hynny sy'n gymwys gyda throsiant o lai na £ 85k. Bydd y grant hwn yn parhau ar agor tan 30 Mehefin 2021.

Mae ffynonellau eraill o gefnogaeth yn ystod y pandemig i'w gweld ar dudalennau Covid-19 Busnes Cymru.

Darllenwch y Cwestiynau Cyffredin i gael gwybod mwy.

Y Cynllun Cadw Swyddi
Wrth wneud cais am y grant hwn dylech eich bod chi hefyd wedi ystyried y Cynllun Cadw Swyddi (a elwir hefyd yn gynllun ffyrlo) sydd bellach wedi'i ymestyn i 30 Medi 2021. Ers 1 Tachwedd, gall gweithwyr gael eu rhoi ar ffyrlo am y cyfan neu ran o'u horiau arferol, a gallwch hawlio ar gyfer unrhyw un a gyflogir ar 30 Hydref 2020 gyda chyflwyniad RTI Talu Wrth Ennill (PAYE) rhwng 20 Mawrth 2020 a 30 Hydref 2020.

Mae'r meini prawf ar gyfer y Cynllun Cadw Swyddi yn golygu gall eich gweithwyr fod ar unrhyw fath o gontract, gan gynnwys contract dim oriau neu gontract dros dro, ac mae gwladolion tramor a gweithwyr asiantaeth hefyd yn gymwys. Mae Cynllun Cadw Swyddi yn cwmpasu 80% o gyflog gweithiwr am oriau arferol nas weithiwyd (hyd at £2,500).

Gellir cyflwyno hawliadau hyd at 14 diwrnod ymlaen llaw, a byddwch yn derbyn y taliad a rhaid i chi drosglwyddo hyn i'ch cyflogai. Mae manylion llawn y cynllun a sut i wneud cais i'w gweld ar dudalen Y Cynllun Cadw Swyddi. Sicrhewch eich bod yn rhoi'r holl staff cymwys ar ffyrlo am eu holl oriau arferol na weithir i leihau’r golled mewn incwm.

Os oes unrhyw faterion hygyrchedd a allai eich atal rhag cwblhau ffurflen gais ar-lein, ffoniwch y ddesg gymorth ar 03000 6 03000 neu defnyddiwch y dudalen Cysylltwch â ni, fel arall, dechreuwch yr adnodd a dilynwch y canllaw syml cam wrth gam.

You currently have JavaScript disabled. Click "Dechrau arni" below to automatically scroll to the first step. click the relevant answers to the questions to automatically scroll to the next step after that. Press "back" in your browser at any time to return to the Blaenorol step.

Dechrau arni

Cyn 4 Mawrth 2020, oeddech chi’n derbyn taliad am nwyddau neu wasanaethau ar gyfer busnes sydd â chanolfan neu sy'n gweithredu yng Nghymru?

Rhaid i fusnesau a sefydliadau fod wedi derbyn taliadau am nwyddau neu wasanaethau cyn 4 Rhagfyr 2020 i fod yn gymwys i gael arian

Am gefnogaeth ac adnoddau cymorth eraill i helpu busnesau drwy argyfwng COVID-19, yna edrychwch ar y wybodaeth ar ein r tudalennau Canfod Cymorth.

A oes o leiaf un o'r meini prawf isod yn effeithio ar eich busnes?

a) Yn ofynnol i gau oherwydd y cyfyngiadau rheoleiddio i aros ar gau drwy gyfyngiadau parhaus rhwng 1 Mai a 30 Mehefin 2021

b) Methu agor dan do rhwng 1 Mai – 17 Mai 2021

c) Lleoliad sy'n darparu ar gyfer priodasau yn unig sydd â chapasiti cyfyngiedig o 30 o westeion

d) Yn fusnes cadwyn gyflenwi sy'n cynhyrchu 60% neu fwy o'u refeniw gwerthu gan fusnesau sy'n perthyn i gategorïau a) b) neu c)

(Darllenwch y canllawiau a Chwestiynau Cyffredin i gael rhagor o wybodaeth)

Mae’r cyllid ond ar gyfer busnesau sy'n medru bodloni’r meini prawf

Am gefnogaeth ac adnoddau cymorth eraill i helpu busnesau drwy argyfwng COVID-19, yna edrychwch ar y wybodaeth ar ein r tudalennau Canfod Cymorth.

A allwch ddatgan effaith negyddol sylweddol ar eich busnes o drosiant is o 60% neu fwy rhwng Mai 2021 a Mehefin 2021 o'i gymharu â mis Mai 2019 a mis Mehefin 2019* o ganlyniad i’r cyfyngiadau parhaus?

(* Darllenwch y canllawiau a Chwestiynau Cyffredin i gael rhagor o wybodaeth)

Mae’r cyllid ond ar gael ar gyfer cefnogi heriau gweithredol ac ariannol o ganlyniad i effaith negyddol sylweddol ar eich busnes o drosiant is o 60% neu fwy rhwng Mai 2021 a Mehefin 2021 o'i gymharu â mis Mai a mis Mehefin 2019 o ganlyniad i’r cyfyngiadau parhaus

Am gefnogaeth ac adnoddau cymorth eraill i helpu busnesau drwy argyfwng COVID-19, yna edrychwch ar y wybodaeth ar ein r tudalennau Canfod Cymorth.

Ydy’r busnes yn bodloni un o’r pedwar maen prawf isod:

 • cwmni cofrestredig gyda Thŷ’r Cwmnïau neu'r Comisiwn Elusennau gyda throsiant dros £85,000
 • wedi’i gofrestru ar gyfer TAW gyda throsiant uwch na £85,000
 • sector wedi’i eithrio o TAW gyda throsiant uwch na £85,000, gweler manylion eithriadau TAW.
 • Partneriaeth wedi'i chyfansoddi'n ac yn masnachu’n llawn, cwmni buddiannau cymunedol, cymdeithas gydweithredol neu glwb chwaraeon amatur cymunedol

The window for the ERF business support grant submitted to and processed by Welsh Government directly is now closed

Am gefnogaeth ac adnoddau cymorth eraill i helpu busnesau drwy argyfwng COVID-19, yna edrychwch ar y wybodaeth ar ein r tudalennau Canfod Cymorth.

Oes gennych chi drosiant blynyddol llai na £85,000?

Rhaid i fusnesau a sefydliadau fodloni'r meini prawf strwythur i fod yn gymwys i gael cyllid

Am gefnogaeth ac adnoddau cymorth eraill i helpu busnesau drwy argyfwng COVID-19, yna edrychwch ar y wybodaeth ar ein r tudalennau Canfod Cymorth.

Bydd ystod o symiau grant penodedig ar gael i dalu costau gweithredu rhwng 1 Mai 2021 a 30 Mehefin 2021

Mae'r symiau grant penodedig yn seiliedig ar nifer y staff Cyfwerth ag Amser Llawn (FTE) a gyflogir gan y busnes (a all gynnwys y perchennog) fel a ganlyn:

Dylai busnesau cymwys sydd â throsiant o lai na £85,000 ddefnyddio’r ddolen isod I wneud cais drwy eu hawdurdod lleol.

Nifer o FTE Busnesau wedi cau'n rhannol ac yn y cyfnod pontio Lleoliad priodas yn darparu ar gyfer digwyddiadau gyda chapasiti o fwy na 30 o westeion Busnesau’n gorfod aros ar gau drwy gydol mis Mai a mis Mehefin 2021
1-3 £2,500 £3,500 £5,000
4-9 £5,000 £7,000 £10,000

Efallai y byddwch yn gymwys i wneud cais am Gronfa Ddewisol Awdurdod Lleol gan ddefnyddio'r ddolen isod.

 • Mae Awdurdodau Lleol ledled Cymru yn dal i dderbyn ceisiadau ar gyfer y busnesau hynny sy'n gymwys gyda throsiant o lai na £ 85k. Bydd y grant hwn yn parhau ar agor tan 30 Mehefin 2021.

Yn anffodus, nid yw eich Awdurdod Lleol yn derbyn ceisiadau ar hyn o bryd, ewch i dudalen COVID-19 Busnes Cymru ar gyfer cyfleoedd ac adnoddau cymorth eraill i helpu busnesau drwy'r COVID-19.

A yw'r busnes yn talu gweithwyr drwy gynllun cofrestredig Talu Wrth Ennill, a all gynnwys y Cyfarwyddwyr/Perchnogion os ydynt yn gyflogai i'r cwmni a ddynodwyd gan strwythur Talu wrth Ennill (nid difidend)?

Rhaid i fusnesau a sefydliadau fodloni'r meini prawf strwythur Talu Wrth Ennill i fod yn gymwys i gael cyllid

Am gefnogaeth ac adnoddau cymorth eraill i helpu busnesau drwy argyfwng COVID-19, yna edrychwch ar y wybodaeth ar ein r tudalennau Canfod Cymorth.

Bydd ystod o symiau grant penodedig ar gael i dalu costau gweithredu rhwng 1 Mai 2021 a 30 Mehefin 2021. Mae'r symiau grant penodedig yn seiliedig ar nifer y staff Cyfwerth ag Amser Llawn (FTE) a gyflogir gan y busnes fel a ganlyn:

Nifer o FTE Busnesau wedi cau'n rhannol ac yn y cyfnod pontio Lleoliad priodas yn darparu ar gyfer digwyddiadau gyda chapasiti o fwy na 30 o westeion Busnesau’n gorfod aros ar gau drwy gydol mis Mai a mis Mehefin 2021
1-3 £2,500 £3,500 £5,000
4-9 £5,000 £7,000 £10,000
10-49 £7,500 £12,000 £15,000
50-99 £10,000 £15,000 £20,000
100+ £15,000 £20,000 £25,000

Gweler y canllawiau am ragor o wybodaeth.

Efallai y gallwch wneud cais i Gronfa Cadernid COVID-19

 • Mae ceisiadau ar gyfer y Gronfa Cadernid Economaidd GYDA THROSIANT O FWY NA £85K wedi'u hymestyn a bydd nawr yn cau am 12pm ar Ddydd Mercher 16 Mehefin 2021.

Darllenwch y meini prawf cymhwysedd isod ar gyfer Cymorth Brys Mai Mehefin y Gronfa Cadernid Economaidd COVID-19.

Meini prawf cymhwysedd a'r wybodaeth sydd ei hangen i wneud cais:

 • Darparu dadansoddiad o'r costau cymwys unigol a'r rhesymwaith sy'n gysylltiedig â swm y cyllid y gwneir cais amdano.
 • Darperir cadarnhad nad oes cais wedi’i wneud am gyllid gan unrhyw ffynhonnell cyllid grant arall nad oes angen ei dalu yn ôl dan ofal Llywodraeth Cymru;
 • Gostyngiad o fwy na 60% mewn trosiant rhwng 1 Mai a 30 Mehefin 2021;
 • Trosiant blynyddol o o leiaf £85,000
 • Mae'r cyfeiriad gweithredu yng Nghymru ac mae ganddo weithwyr yng Nghymru
 • Cwrdd ag un o'r pedwar isod:
  • cwmni cofrestredig gyda Thŷ’r Cwmnïau neu'r Comisiwn Elusennau gyda throsiant dros £85,000
  • wedi’i gofrestru ar gyfer TAW gyda throsiant uwch na £85,000
  • sector wedi’i eithrio o TAW gyda throsiant uwch na £85,000, gweler manylion eithriadau TAW.
  • Partneriaeth wedi'i chyfansoddi'n ac masnachu’n llawn, cwmni buddiannau cymunedol, cymdeithas gydweithredol neu glwb chwaraeon amatur cymunedol
 • Bod cynllun busnes cynaliadwy yn bodoli i fasnachu y tu hwnt i bandemig COVID-19;
 • Bydd gofyn i chi ddangos eich bod naill ai eisoes wedi cael arian gan eich banc (gan gynnwys y cynnig gan Fanc Busnes Prydain), neu eich bod wedi nodi pam nad ydych wedi llwyddo, er enghraifft cais gohiriedig
 • Bydd gennych ddigon o gyfalaf gweithio ar gael i barhau yn ddiddyled a pharhau/ail-ddechrau masnachu
 • Cadarnhau na fydd diswyddiadau gorfodol yn y dyfodol yn cael eu gwneud cyn belled â bod y Cynllun Cadw Swyddi drwy gyfnod Coronafeirws ar waith
 • Disgwylir i fusnesau a sefydliadau sy'n ymgeisio alinio ag ethos ac egwyddorion y Contract Economaidd, a gwneud y defnydd gorau posib o'r Cynllun Cadw Swyddi ar gyfer pob gweithiwr cymwys.
 • Ni all cyfanswm yr holl Grantiau a dderbyniwyd yn ystod y 12 mis diwethaf fod yn fwy na 100% o’r trosiant flynyddol mewn blwyddyn fasnachu arferol (cyn pandemig).
 • Wrth gyflwyno cais i’r Gronfa Cadernid rwy'n fodlon i fanylion fy nghais gael eu rhannu, yn dilyn cymeradwyaeth GDPR, gyda phartneriaid cyflenwi’r cynllun (Awdurdodau Lleol a Busnes Cymru)
 • Os ydw i’n llwyddiannus, rwy'n hapus i enw fy musnes gael ei gyhoeddi ar restr derbynwyr cymorth ar wefan Llywodraeth Cymru.

Byddwch yn barod gyda’r wybodaeth ganlynol cyn agor y ffurflen ar-lein:

 • Rhif cofrestru TAW (Os yw'n berthnasol)
 • Rhif Cofrestru’r Cwmni neu Rif y Comisiwn Elusennau (os yw'n berthnasol):
 • Y Sector y mae'r busnes yn gweithio ynddo
 • Nifer y Cyflogeion
 • Trosiant Blynyddol
 • Manylion cyfrif banc – Cod Didoli a rhif Cyfrif
 • Pa gronfeydd cymorth COVID-19 yr ydych wedi gwneud cais amdanynt neu wedi cael eich derbyn ar eu cyfer.

Cofiwch nad yw’r gweithgareddau canlynol yn gymwys am gyllid gan y cynllun hwn:

 • dibenion pleidiau gwleidyddol;
 • hyrwyddo safbwyntiau seciwlar, crefyddol neu wleidyddol;
 • gamblo;
 • pornograffi;
 • cynnig gwasanaethau rhywiol;
 • unrhyw fath o weithgareddau anghyfreithlon; neu
 • unrhyw fath o weithgarwch a allai ddwyn anfri ar Lywodraeth Cymru yn ein barn ni.

Nid yw busnesau sydd â'u pencadlys wedi’u lleoli mewn ‘hafanau treth’ yn gymwys i gael arian gan y Gronfa Cadernid Economaidd. At ddibenion y cynllun hwn, y gwledydd sy’n ‘hafanau treth’ 100% yw:

 • Ynysoedd Prydeinig y Wyryf
 • Bermuda
 • Ynysoedd Cayman
 • Bahamas
 • Ynys Manaw
 • Ynysoedd Turks a Caicos
 • Anguilla

Dalier sylw

 • Bydd unrhyw gyllid Covid 19 yn y dyfodol a allai fod ar gael ar gyfer grwpiau neu sectorau penodol yn ystyried cyllid a ddyfernwyd o dan y rownd bresennol o'r Gronfa Cadernid Economaidd. Gall hyn arwain at addasiad neu ddidyniad o dan unrhyw rhaglenni cymorth newydd
 • Mae derbyn y Cais am gyllid yn ddewisol heb unrhyw broses apelio.
 • Rhaid i'r Cais gael ei gwblhau gan Lofnodwr Awdurdodedig y busnes. Gall Llofnodwr Awdurdodedig fod yn un o'r canlynol:
  • Cyfarwyddwr: cyfarwyddwr cofrestredig cwmni;
  • Ymddiriedolwr: ymddiriedolwr elusen cofrestredig;
  • Partner: partner dynodedig/aelod o bartneriaeth atebolrwydd cyfyngedig neu bartner cyfreithiol o fewn busnes;
  • Perchennog: perchennog busnes.

I baratoi ar gyfer y ceisiadau sy'n agor, darllenwch y canllawiau.

Dychwelyd i hafan is-wefan COVID-19

Ydych chi wedi darllen y l canllawiau ac yn cytuno i'r amodau uchod?

Os nad yw busnes yn bodloni’r meini prawf, yn meddu ar y wybodaeth a nodwyd ac yn derbyn amodau’r grant, ni all symud ymlaen i gyflwyno cais

Gallwch fynd i dudalen Covid-19 Busnes Cymru ar gyfer cyfleoedd ac adnoddau cymorth eraill i helpu busnesau drwy argyfwng COVID-19